Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш звіту

 

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту: 

Голова правлiння       Бренич Роман Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата 2004-09-27 00:00:00   

Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Товстенко Свiтлана Євгенiївна
Міжміський код, телефон, факс (044) 427-09-85
E-mail д/в

 

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

 

Звітний період: 2003 Рік

 

Повне найменування ЗАТ Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза"

 

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту

 
 

Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза"
Код за ЄДРПОУ 05476486
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 1730
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 1997-01-24
Код території за КОАТУУ 8038600000
Територія (область) м.Київ
Місцезнаходження (поштова адреса) 04128, м. Київ, Святошинський район, вул. Плодова, 1
Міжміський код 044 Телефон 442-21-50
E-mail д/в Факс 442-21-50
www-адреса д/в
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 60.24.1 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
2 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
3 50.10.2 Роздрiбна торгiвля новими i уживаними автомобiлями
Статутний капітал (грн.) 201200
Чисельність працівників (чол.) 47
Фонд оплати праці (тис.грн.) 149.1
 
Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій  
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій д/в
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій д/в
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій Документарна
Номінальна вартість акції (грн.) 0
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ Закрите акцiонерне товариство "Агенцiя Iндекс"
Код за ЄДРПОУ реєстратора 24383193
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора 558273
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/в
Код за ЄДРПОУ зберігача д/в
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/в
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/в
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/в
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/в
Інформація про облігації
 
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Орган, що зареєстрував випуск Дата початку виплати процентів (найближча) Дата закінчення виплати процентів Дата погашення Сумарна вартість непогашених облігацій на кінець звітного періоду за номінальною вартістю (тис.грн.) Адреса, за якою звертатись за інформацією з питань викупу, погашення або виплати процентів за облігаціями Примітки
  0 д/в       0 д/в Облiгацiї у звiтному роцi не випускались
Обгрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
2 Головний бухгалтер Товстенко Свiтлана Євгенiївна 3 "Укрторгтранссервiс", зам.головного бухгалтера Наказ № 27/2 - к вiд 21.04.2004 року. Судимiсть вiдсутня.
1 Голова правлiння Бренич Роман Михайлович 10 "Укрторгтранссервiс",керiвник Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.12.2003 року

 

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 2003-12-02 00:00:00
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м. Київ
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 68.79
Питання порядку денного 1. Звiт правлiння за 2002 рiк. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновкiв по рiчному звiту та балансу. Затвердження балансу. 3. Затвердження змiн до установчих документiв товариства. 4. Переобрання Правлiння. 5. Переобрання Состережної ради. 6. Переобрання Ревiзiйної комiсiї. 7. Про придбання товариством акцiй, що випускаються ним. 8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ на 2003-2004 роки.
Хто скликав позачергові збори д/в
Причина скликання позачергових зборів д/в
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)  
Дата початку виплати дивідендів  
Дата закінчення виплати дивідендів  
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/в
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/в
Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.
Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
Адресат: Акц?онерам, ДКЦПФР, ?ншим користувачам ф?нансової зв?тност? АТЗТ "Спецавтобаза". Аудитором Вуколовою О.О.(сертиф?кат аудитора сер?ї А №000642 в?д 25 с?чня 1996 року та подовжений 10.04. 2000 р.) аудиторської ф?рми "Кронос", яка внесена в Реєстр суб'єкт?в аудиторської д?яльност? зг?дно св?доцтва №1478, виданого Аудиторською палатою України 26 с?чня 2001 року за р?шенням № 98, проведено незалежну аудиторську перев?рку ф?нансової зв?тност? Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" (дал? - Товариство) за пер?од д?яльност? з 01 с?чня 2003 року по 31 грудня 2003 року з метою визначення достов?рност? зв?тност?, обл?ку, його повноти ? в?дпов?дност? чинному законодавству та ф?нансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2003 року. Для перев?рки було надано таку ф?нансову зв?тн?сть:  Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2003 року;  Зв?т про ф?нансов? результати за 2003 р?к;  Зв?т про рух грошових кошт?в (форма № 3) за 2003 р?к;  Зв?т про власний кап?тал (форма № 4) за 2003 р?к;  Прим?тки до р?чної ф?нансової зв?тност? (форма №5) за 2003 р?к. В?дпов?дальн?сть за цю ф?нансову зв?тн?сть несе Голова Правлiння та головний бухгалтер Закритого акц?онерного товариства "Спецавтобаза". Ми несемо в?дпов?дальн?сть за висловлення думки щодо цих ф?нансових зв?т?в на п?дстав? аудиторської перев?рки. Ми провели нашу перев?рку у в?дпов?дност? з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську д?яльн?сть" та М?жнародними стандартами аудиту. Ц? стандарти зобов'язують нас планувати ? зд?йснювати аудиторську перев?рку з метою одержання об?рунтованої впевненост? в тому, що ф?нансов? зв?ти не м?тять суттєвих викривлень. Аудит включає перев?рку шляхом тестування доказ?в, як? п?дтверджують суми й розкриття ?нформац?ї у ф?нансових зв?тах. Аудиторська перев?рка включає також оц?нку застосованих принцип?в бухгалтерського обл?ку й суттєвих попередн?х оц?нок, зд?йснених директором та головним бухгалтером, а також оц?нку загального подання ф?нансових зв?т?в. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перев?рка забезпечує об?рунтовану п?дставу для висловлення нашої думки. У зв'язку з неможлив?стю перев?рки факт?в, як? стосуються неучаст? аудитор?в в ?нвентаризац?ї актив?в, зобов"язань ми не можемо дати висновок по вказаному моменту, однак це обмеження має незначний вплив на ф?нансову зв?тн?сть та стан справ в ц?лому. На нашу думку, за винятком впливу обмеження, що вказане вище, ф?нансов? зв?ти справедливо й достов?рно в?дображають ф?нансовий стан Акц?онерного товариствазакритого типу "Спецавтобаза" станом на 31 грудня 2003 року, а також результати д?яльност? та рух грошових кошт?в за 2003 р?к, зг?дно з нормативними вимогами щодо орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку та зв?тност? в Україн?. Д О В ? Д К А Про ф?нансовоий стан Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" за 2003 р?к. Показники платоспроможност? ? ф?нансової стаб?льност? АТЗТ "Спецавтобаза" станом на 01.01.2002 р. , 31.12.2002 р. та 31.12.2003 року 1. Коеф?ц?єнти л?кв?дност?: 1.1. Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? (покриття) на 31.12.2003р.: К 1.1. = 195,4 / 87,3 = 2,24; на 31.12.2002р.: К 1.1. = 198,3 / 22,0 = 9,01; на 01.01.2002 р.: К 1.1. = 195,7 / 31,8 = 6,15. Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? 2,24 (при норм? - 2,0-2,5), має достатнє значення. 1.2. Пром?жний коеф?ц?єнт л?кв?дност? на 31.12.2003 р.: К 1.2. = 151,0 / 87,3 = 1,73 ( при норм?-0,85-0,9) на 31.12.2002 р.: К 1.2. = 156,9 / 22,0 = 7,13 на 01.01.2002 р.: К 1.2. = 148,5 / 31,8 = 4,67. 1.2. Коеф?ц?єнт абсолютної л?кв?дност? на 31.12.2003р.: К 1.3. = 7,4 / 87,3 = 0,08; на 31.12.2002р.: К 1.3. = 9,2 / 22,0 = 0,42; на 01.01.2002 р.: К 1.3. = 26,4 / 31,8 = 0,83. 2. Коеф?ц?єнт ф?нансової ст?йкост? на 31.12.2003 р.: К 2. = 87,3 / 545,2 = 0,16; на 31.12.2002 р.: К 2. = 22,0 / 577,3 = 0,04; на 01.01.2002 р.: К 2 = 31,8 / 599,4 = 0,05. Поточн? зобов'язання складають 16 % в?д суми власного кап?талу. 3. Коеф?ц?єнт ф?нансової незалежност? на 31.12.2003 р.: К 3. = 545,2 / 632,5 = 0,86; на 31.12.2002 р.: К 3. = 577,3 / 599,3 = 0,96; на 01.01.2002 р.: К 3 = 599,4 / 631,2 = 0,95. Джерелом актив?в п?дприємства на 86 % є власний кап?тал ? зр?с в пор?внянн? з минулим роком. Висновок: Показники платоспроможност? та ф?нансової незалежност? мають достатн? значення. Незважаючи на отриман? збитки в поточному роц?, ф?нансовий стан п?дприємства стаб?льний. Баланс п?дприємства -л?кв?дний.

 

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
д/в
      КОДИ
Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" Дата 2004-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ 20
Форма власності колетивна за СПОДУ 07794
Орган державного управління д/в за ЗКГНГ 51510
за КВЕД 60.24.1
Галузь Транспортно-експедицiйнi послуги Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1.  


 

БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
  Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 48.7 41.4
первісна вартість 011 69.8 69.9
накопичена амортизація 012 21.1 28.5
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 349.7 393.1
первісна вартість 031 1659.7 1616.7
знос 032 1310 1223.6
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 2.6 2.6
Усього за розділом I 080 401 437.1
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 41 44.4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 104.8 54.6
первісна вартість 161 104.8 54.6
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 42.9 88.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 9.2 7.4
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0.8
Усього за розділом II 260 197.9 195.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.4 0
Баланс 280 599.3 632.5

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 201.2 201.2
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 677.8 677.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -301.7 -333.8
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 577.3 545.2
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6.9 60.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 4.7 6.5
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0.3 1
з оплати праці 580 7 16.6
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3.1 3.1
Усього за розділом IV 620 22 87.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 599.3 632.5

 

Примітки: Активи, зобов"язання, власний капiтал вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi. Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно П(С)БО №7 "Основнi засоби". У рядку 100 виробничi запаси вiдображенi у вiдповiдностi до Положення бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Резерви та забезпечення у 2003 роцi не нараховувались. Дебiторська заборгованiсть оцiнена та класифiкована в балансi у вiдповiдностi до Положення бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Кредиторська заборгованiсть оцiнена та класифiкована в балансi у вiдповiдностi до Положення бухгалтерського облiку 11 "Зобов"язання".

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Товстенко Свiтлана Євгенiївна
      КОДИ
Підприємство Акц?онерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" Дата 2004-01-01
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 80386000
Територія м.Київ за КФВ 20
Орган державного управління д/в за СПОДУ 7794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно-експедицiйнi послуги за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
  Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 138.5 246.8
Податок на додану вартість 015 ( 23.1 ) ( 41.1 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 115.4 205.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 227.5 ) ( 225.9 )
Валовий:      
прибуток 050 0 0
збиток 055 ( 112.1 ) ( 20.2 )
Інші операційні доходи 060 225.3 121.2
Адміністративні витрати 070 ( 111.3 ) ( 95.5 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 34 ) ( 34 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 32.1 ) ( 28.5 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 6.6
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 32.1 ) ( 21.9 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 32.1 ) ( 21.9 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0.2 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 32.1 ) ( 22.1 )

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 80.2 92.6
Витрати на оплату праці 240 149.1 131.4
Відрахування на соціальні заходи 250 2.6 2.2
Амортизація 260 28.8 33.6
Інші операційні витрати 270 78.1 61.6
Разом 280 338.8 321.4

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2012 2012
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2012 2012
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

 

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №3, затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.1999 року №87. Iншi операцiйнi витрати визначенi у вiдповiдностi до Положення бухгалтерського облiку 16 "Витрати".

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Товстенко Свiтлана Євгенiївна
      КОДИ
Підприємство акц?онерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" Дата 2004-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ 20
Орган державного управління д/в за СПОДУ 7794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно-експедицiйнi послуги за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
  Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 32.1 0 21.9
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 28.8 X 33.6 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 3.3 11.7 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0.7 0 0 28.6
витрат майбутніх періодів 090 0.4 0 4.6 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 65.3 0 0 10
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 63.1 0 0 22.3
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 63.1 0 0 22.3
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 63.1 0 0 22.3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 0 X 6.6 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 61.2 X 1.3
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 3.7 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 64.9 5.3 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 64.9 5.3 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0.2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 0 0.2
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 0 0.2
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 1.8 0 17.2
Залишок коштів на початок року 410 9.2 X 26.4 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 7.4 X 9.2 X

 

Примітки: Склад грошових коштiв у рядку 430 форми №3: - кошти на поточних рахунках у банку - 7253,32 грн.

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Товстенко Свiтлана Євгенiївна
      КОДИ
Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" Дата 2004-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ 20
Орган державного управління д/в за СПОДУ 7794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно-експедицiйнi послуги за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2003 р.
 
  Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 201.2 0 0 677.8 0 -301.7 0 0 577.3
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 201.2 0 0 677.8 0 -301.7 0 0 577.3
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -32.1 0 0 -32.1
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -32.1 0 0 -32.1
Залишок на кінець року 300 201.2 0 0 677.8 0 -333.8 0 0 545.2

 

Примітки: Статутний фонд Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" сформований в?дпов?дно до установчих документ?в Товариства та законодавчих акт?в України. Станом на 31.12.2003 року сформований повн?стю. В ц?лому Статутний фонд становить 201 200,00 грн. ? под?лений на 2 012 простих ?менних акц?й, ном?нальною варт?стю - 100,00 грн. кожна, що п?дтверджено Св?доцтвом про реєстрац?ю випуску ц?нних папер?в № 996/10/1/98 в?д 02.11.1998 року, яке видано Управл?нням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в м. Києв? та Київськ?й област?. Засновниками та акц?онерами Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" є ф?зичн? особи - громадяни України в к?лькост? 150 ос?б та дв? юридичн? особи. За звiтний рiк у власному капiталi вiдбулися змiни за рахунок отриманих збиткiв в суммi 32,1 тис.грн.

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Товстенко Свiтлана Євгенiївна