Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Гарасименко Максим Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05476486
4. Місцезнаходження
04128КиївськаСвятошинський р-нм. Київвул. Плодова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5020386(044)4002265
6. Електронна поштова адреса
secretary@yttc.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці sites.google.com/site/specavtobaza1 в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент -
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу -
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) -
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери.- Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Вiдомостi про особливу iнформацiю не надаються, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 448315
3. Дата проведення державної реєстрації
24.01.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
5030000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41Вантажний автомобiльний транспорт
45.20Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
46.19Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
320649
3) поточний рахунок
26006052614344
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
вiдсутнiй
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Роман Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН910034 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укрторгтранссервiс" 04119, м.Київ, вул. Сiм'ї Хохлових 8, ЄДРПОУ 32253146 Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до 07.02.2015 р.
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: - ТОВ "Укрторгтранссервiс" 04119, м.Київ, вул. Сiм'ї Хохлових 8, ЄДРПОУ 32253146 Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Вiталiй Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО422212 11.08.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до 07.02.2015 р.
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Олена Вiталiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО831039 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до моменту вiдкликання
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПрАТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Роман Романович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО533183 13.02.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до моменту вiдкликання
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПрАТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Тетяна Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН910035 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi ПрАТ "Спецавтобаза"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до 07.02.2015 р.
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: - Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi ПрАТ "Спецавтобаза" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1)Посада Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Лариса Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО831038 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Вiларс Україна Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2012, до 07.02.2015 р.
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ Вiларс Україна Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Бренич Роман Михайлович СН 910034 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 19147 38.0656 19147 0 0 0
Голова Наглядової ради Сулiма Вiталiй Петрович СО 422212 11.08.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 23811 47.338 23811 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Сулiма Олена Вiталiївна СО 831039 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 35 0.0696 35 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Бренич Роман Романович СО 533183 13.02.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 445 0.8847 445 0 0 0
Член Наглядової ради Бренич Тетяна Сергiївна СН 910035 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 5335 10.6063 5335 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Сулiма Лариса Петрiвна СО 831038 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 1081 2.1491 1081 0 0 0
Усього 49854 99.1133 49854 0 0 0
 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
                 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бренич Роман Михайлович д/н д/н д/н 19147 38.0656 19147 0 0 0
Бренич Тетяна Сергiївна д/н д/н д/н 5335 10.6063 5335 0 0 0
Сулiма Вiталiй Петрович д/н д/н д/н 23811 47.338 23811 0 0 0
Усього 48293 96.0099 48293 0 0 0
 

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 98.116
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження складу лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення про вихiд Приватного акцiонерного товариства «Спецавтобаза» зi складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дзвони-Транс» (iдентифiкацiйний код 233914126578) в порядку ст. 148 Цивiльного кодексу України та отримання вартiсть частини майна, пропорцiйну частцi Приватного акцiонерного товариства «Спецавтобаза» у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дзвони-Транс» (iдентифiкацiйний код 233914126578). 3. Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за за 2013 рiк. 6. Затвердження розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря зборiв, затверджено склад лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про вихiд Приватного акцiонерного товариства «Спецавтобаза» зi складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дзвони-Транс» (iдентифiкацiйний код 233914126578), затвердженi звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, рiчний звiт, результати дiяльностi та баланс Товариства за за 2013 рiк.

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.12.2010 753/10/1/10 Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000110324 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 50300 5030000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23327 22312.4 0 0 23327 22312.4
будівлі та споруди 23127.8 22118.3 0 0 23127.8 22118.3
машини та обладнання 91.9 120 0 0 91.9 120
транспортні засоби 70 30.3 0 0 70 30.3
інші 37.3 43.8 0 0 37.3 43.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 23327 22312.4 0 0 23327 22312.4
Опис На пiдприємствi для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами: 1. Основнi засоби: 1.1. Земельнi дiлянки 1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель 1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1.4. Машини та обладнання 1.5. Транспортнi засоби 1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1.7. Тварини 1.8. Багаторiчнi насадження 1.9. Iншi основнi засоби 2. Iншi необоротнi матерiальнi активи 2.1. Бiблiотечнi фонди 2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) 2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди 2.4. Природнi ресурси 2.5. Iнвентарна тара 2.6. Предмети прокату 2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи 3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю. Товариство використовує основнi засоби за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Усi основнi засоби використовуютья у господарськiй дiяльностi. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 34055.1 тис. грн., машини та обладнання 198.3 тис.грн., транспортнi засоби 593.0тис.грн., iншi 131.1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 35.1%, машини та обладнання 39.5%, транспортнi засоби 94.9%, iншi 66.6% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 12668.6 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 21046.3 22116.7
Статутний капітал (тис. грн.) 5030 5030
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5030 5030
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16016,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16016,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17086,7 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17086,7 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 241.7 X X
у тому числі:  
Кредит ПАТ "БАНК СIЧ". Договiр № 308/14 вiд 26.12.2014. 29.12.2014 207.5 25 26.12.2015
Кредитний лiмiт ПАТ "ПРИВАТБАНК" Договор № бн вiж 12.08.2013. 26.01.2014 34.2 36 25.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
         
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
         
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
      X  
Податкові зобов'язання X 33 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1428.6 X X
Усього зобов'язань X 1703.3 X X
Опис: Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237. Товариство здiйснює облiк зобов'язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107 м.Київ Татарська, б.7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 2 1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Внесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть):   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва

 
{##} {##} {##}

  Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА" за ЄДРПОУ 05476486
Територія 8038600000 за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 49.41 за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників, осіб 13
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: вул. Плодова, 1, м. Київ, Святошинський р-н, Київська область, 04128, Україна, (044)5020386


 

1. Баланс на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 23327 22312.4
- первісна вартість 1011 34581.9 34981
- знос 1012 ( 11254.9 ) ( 12668.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 732.6 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 24059.6 22312.4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4.2 71.4
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 196.2 94
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 161.3 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 280.5 231.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 17.1 12.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 34.7 27.5
Усього за розділом II 1195 694 437.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 24753.6 22749.6

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5030 5030
Додатковий капітал 1410 16958.6 16958.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 128.1 -942.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 22116.7 21046.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 241.7
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1755 250
- товари, роботи, послуги 1615 126.8 84.8
розрахунками з бюджетом 1620 36.1 33
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 8.1 8.7
- з оплати праці 1630 19.1 16.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 691.8 1068.4
Усього за розділом IІІ 1695 2636.9 1703.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 24753.6 22749.6

 

Звіт про фінансові результати за 2014 р.
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3449.7 3451.6
Інші операційні доходи 2120 ( 13.1 ) ( 495.3 )
Інші доходи 2240 25.9 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3488.7 3946.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2925.2 ) ( 2904.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1412.3 ) ( 1695.5 )
Інші витрати 2270 ( 221.6 ) ( 119.4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 4559.1 ) ( 4719.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -1070.4 ) ( -772.4 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1070.4 -772.4


 

Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Гарасименко Максим Анатолiйович
Головний бухгалтер Гарасименко Максим Анатолiйович