Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство „СПЕЦАВТОБАЗА”

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

30 березня 2018 р., 11-00 год. 04128 м. Київ, вул. Плодова, 1, конференц-зал

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

30 березня 2018 р., з 10-00 до 10-30 год. за місцем проведення загальних зборів.
 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.03.2018р.


Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 30.03.2018р. - у наступному складі: Семенкову Тамілу Теймурівну (голова лічильної комісії), Молокова Олександра Миколайовича (член лічильної комісії)».

 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«Обрати Головою Зборів Бренича Романа Михайловича, Секретарем Зборів – Суліму Віталія Петровича»

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування);

3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Рішенням Наглядової ради Товариства.

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.»

 1. Про затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.»

 1. Затвердження розподілу  прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«Направити отриманий прибуток на розвиток Товариства, на поповнення основних фондів, а також ремонт приміщень. Девіденди за підсумками 2017 фінансового року не нараховувати і не виплачувати.».

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів наглядової ради, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме:

 • СулiмаВiталiй Петрович(Голова Наглядової ради)
 • Бренич Тетяна Сергiївна (член Наглядової ради)
 1. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори  є оплатними.»

 1. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом періоду з «30» березня 2018 р. по «29»березня 2019 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 10 000 000, 00 (десять мільйонів) гривень 00 коп.»

 1. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні, з 10-00 до 16-00, за адресою: 04128 м. Київ, вул. Плодова, 1, приймальня., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

Голова правління Гарасименко М.А.

Телефон для довідок: (044) 502-03-86

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу(за поясненнями та формою довіреності звертайтесь по тел. (044) 502-03-86.)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис. грн)

Найменування показника

 

Період

звітній

попередній

Усього активів

25245.8

25923.6

Основні засоби

24042.0

23607.3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

0.5

54.1

Сумарна дебіторська заборгованість

798,3

1971.4

Грошові кошти та їх еквіваленти

305.1

174.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5698.8)

(3011.0)

Власний капітал

16289.8

18977.6

Статутний капітал

5030.0

5030.0

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8956,0

6946,0

Чистий прибуток (збиток)

(2687,8)

(1542.4)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50300

50300

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

10

 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

 1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голова правління Гарасименко М.А. у робочі дні з 10-00 до 16-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення

Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

 • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
 • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
 • Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

 1. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

 • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
 • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
 • Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

 1. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 50300 штук, кількість голосуючих акцій становить 49854  штук.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.sab.emitent.org.ua

 

 
 
Наглядова рада