Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гарасименко Максим Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   09.02.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04128 м. Київ Плодова, 1
4. Код за ЄДРПОУ 05476486
5. Міжміський код та телефон, факс 044 502-03-86 044 400-22-65
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у 30 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 13.02.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://sites.google.com/site/specavtobaza1 в мережі Інтернет 12.02.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.02.2015 призначено Голова правлiння Гарасименко Максим Анатолiйович   0
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Спецавтобаза" (протокол №1 вiд 06.02.2015 р.) прийнято вiдкликати з посади Голови правлiння Бренича Романа Михайловича та Заступника Голови правлiння Сулiму Ларису Петрiвну з 06.02.2015 р. З 09.02.2015 р. обрати новий склад Правлiння Товариства: Голова правлiння - Гарасименко Максим Анатолiйович, Заступник голови правлiння - Бренич Роман Михайлович.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Спецавтобаза" (протокол №1 вiд 06.02.2015 р.) прийнято обрати новий склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Сулiма Вiталiй Петрович, Член Наглядової ради - Бренич Тетяна Сергiївна.