Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш звіту

 

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту: 

Голова правлiння       Бренич Роман Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата 2005-09-08 00:00:00   

Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Костюк Лариса Василiвна
Міжміський код, телефон, факс (044) 427-09-85
E-mail д/н

 

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

 

Звітний період: 2004 Рік

 

Повне найменування ЗАТ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"

 

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту  
Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
Код за ЄДРПОУ 05476486
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 070527
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 1997-01-24
Код території за КОАТУУ 8038600000
Територія (область) м.Київ
Місцезнаходження (поштова адреса) М.КИЇВ, ВУЛ. ПЛОДОВА, 1
Міжміський код 044 Телефон 427-09-85
E-mail д/н Факс 427-09-85
www-адреса д/н
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 60.24.1 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
2 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
3 50.10.2 Роздрiбна торгiвля новими i уживаними автомобiлями
Статутний капітал (грн.) 201200
Чисельність працівників (чол.) 48
Фонд оплати праці (тис.грн.) 187.8
Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій  
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій д/н
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій д/н
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій д/н
Номінальна вартість акції (грн.) 0
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ ЗАТ "Агенцiя Iндекс"
Код за ЄДРПОУ реєстратора 24383193
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора 558273
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ зберігача д/н
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/н
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/н
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/н
Інформація про облігації
 
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Орган, що зареєстрував випуск Дата початку виплати процентів (найближча) Дата закінчення виплати процентів Дата погашення Сумарна вартість непогашених облігацій на кінець звітного періоду за номінальною вартістю (тис.грн.) Адреса, за якою звертатись за інформацією з питань викупу, погашення або виплати процентів за облігаціями Примітки
  д/н д/н       0 д/н Облiгацiї у звiтному роцi не випускались.
Обгрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
1 Головний бухгалтер Костюк Лариса Василiвна 8 ООО "Оптима Медiкал", головний бухгалтер Наказ № 48-к вiд 26.07.2005 р. Судимiсть вiдсутня.

 

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 2005-05-14 00:00:00
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м. Київ, вул. Плодова, 1
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 66.5
Питання порядку денного 1. Звiт Голови правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства в 2004 роцi. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2004 рiк. 3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства та балансу за 2004 рiк. 4. Про збiльшення статутного фонду Товариства.
Хто скликав позачергові збори д/н
Причина скликання позачергових зборів д/н
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)  
Дата початку виплати дивідендів  
Дата закінчення виплати дивідендів  
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.
Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
Аудиторський висновок. Адресат: Акц?онерам, ДКЦПФР, ?ншим користувачам ф?нансової зв?тност? АТЗТ "Спецавтобаза". Аудитором Вуколовою О.О.(сертиф?кат аудитора сер?ї А №000642 в?д 25 с?чня 1996 року та подовжений 24.02. 2005 р.) аудиторської ф?рми "Кронос", яка внесена в Реєстр суб'єкт?в аудиторської д?яльност? зг?дно св?доцтва № 1478, виданого Аудиторською палатою України 26 с?чня 2001 року за р?шенням № 98, проведено незалежну аудиторську перев?рку ф?нансової зв?тност? Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" (дал? - Товариство) за пер?од д?яльност? з 01 с?чня 2004 року по 31 грудня 2004 року з метою визначення достов?рност? зв?тност?, обл?ку, його повноти ? в?дпов?дност? чинному законодавству та ф?нансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2004 року. Для перев?рки було надано таку ф?нансову зв?тн?сть: ·Баланс станом на 31 грудня 2004 року (форма № 1) ·Зв?т про ф?нансов? результати за 2004 р?к (форма № 2) ·Зв?т про рух грошових кошт?в за 2004 р?к (форма № 3) ·Зв?т про власний кап?тал за 2004 р?к (форма № 4) ·Прим?тки до р?чної ф?нансової зв?тност? ( форма №5) В?дпов?дальн?сть за цю ф?нансову зв?тн?сть несуть Голова правл?ння та головний бухгалтер Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза". Ми несемо в?дпов?дальн?сть за висловлення думки щодо цих ф?нансових зв?т?в на п?дстав? аудиторської перев?рки. Ми провели перев?рку у в?дпов?дност? з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську д?яльн?сть" та М?жнародними стандартами аудиту. Ц? стандарти зобов'язують нас планувати ? зд?йснювати аудиторську перев?рку з метою одержання об?рунтованої впевненост? в тому, що ф?нансов? зв?ти не м?стять суттєвих викривлень. Аудит включає перев?рку шляхом тестування доказ?в, як? п?дтверджують суми й розкриття ?нформац?ї у ф?нансових зв?тах. Аудиторська перев?рка включає також оц?нку застосованих принцип?в бухгалтерського обл?ку й суттєвих попередн?х оц?нок, зд?йснених кер?вництвом, а також оц?нку загального подання ф?нансових зв?т?в. Аудит зд?йснювався шляхом перев?рки первинних документ?в, в?домостей бухгалтерського обл?ку, договор?в та ?нших документ?в. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перев?рка забезпечує об?рунтовану п?дставу для висловлення нашої думки. На нашу думку, ф?нансов? зв?ти справедливо й достов?рно в?дображають ф?нансовий стан Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" та результати д?яльност? станом на 31 грудня 2004 року зг?дно з нормативними вимогами щодо орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку та зв?тност? в Україн?. У зв'язку з неможлив?стю перев?рки факт?в, як? стосуються неучаст? аудитор?в в ?нвентаризац?ї актив?в, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, однак ц? обмеження мають незначний вплив на ф?нансову зв?тн?сть та стан справ в ц?лому. На нашу думку, за винятком впливу обмеження, що вказан? вище, ф?нансов? зв?ти справедливо й достов?рно у вс?х суттєвих аспектах в?дображають ф?нансовий стан Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" станом на 31 грудня 2004 року, а також результати д?яльност? та рух грошових кошт?в за 2004 р?к, зг?дно з нормативними вимогами щодо орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку та зв?тност? в Україн?. Розкриття ?нформац?ї за видами актив?в в?дпов?дають нац?ональним (положенням) стандарт?в бухгалтерського обл?ку в Україн?, а саме Положенню (стандарту ) бухгалтерського обл?ку № 7 "Основн? засоби" , затвердженого наказом М?нф?ну України № 92 в?д 27.04.2000 року, Положенню (стандарту) бухгалтерського обл?ку №9 "Запаси", затвердженого наказом М?нф?ну України № 246 в?д 18.10.1999 року. Деб?торська заборгован?сть в?дображена в баланс? по чист?й реал?зац?йн?й вартост? та в?дпов?дає вимогам Положення (стандарту) №10 "Деб?торська заборгован?сть", затвердженого наказом М?нф?ну України № 237 в?д 08.10.1999 року. Обл?к зобов'язань на п?дприємств? в?дпов?дає вимогам Положення (стандарту) № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом М?нф?ну України № 20 в?д 31.01.2000 року. Власний кап?тал визначений в?дпов?дно до вимог Положення (стандарту) №5 "Зв?т про власний кап?тал", затвердженого наказом М?нф?ну України № 87 в?д 31.03.1999 року Дов?дка Про ф?нансовий стан Акц?онерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" за станом на 31.12.2004 року Показники платоспроможност? ? ф?нансової стаб?льност? АТЗТ "Спецавтобаза" станом на 31.12.2002 р., на 31.12.2003р. та на 31.12.2004р. 1. Коеф?ц?єнти л?кв?дност? : 1.1.Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? (покриття): на 31.12.2002р.: К 1.1. = 198,3 / 22,0 = 9,01; на 31.12.2003р.: К 1.1. = 195,4 / 87,3 = 2,24; на 31.12.2004 р.: К 1.1. = 410,0 / 844,7 = 0,49. Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? 0,48 (при норм? - 2,0-2,5) 1.2. Пром?жний коеф?ц?єнт л?кв?дност?: на 31.12.2002 р.: К 1.2. = 156,9 / 22,0 = 7,13; на 31.12.2003 р.: К 1.2. = 151,0 / 87,3 = 1,73; на 31.12.2004 р.: К 1.2. = 310,7 / 844,7 = 0,37. ( при норм?-0,85-0,9) 1.3.Коеф?ц?єнт абсолютної л?кв?дност?: на 31.12.2002р.: К 1.3. = 9,2 / 22,0 = 0,42; на 31.12.2003р.: К 1.3. = 7,4 / 87,3 = 0,08; на 31.12.2004 р.: К 1.3. = 0,6 / 844,7 = 0,00. 2.Коеф?ц?єнт ф?нансової ст?йкост?: на 31.12.2002 р.: К 2. = 22,0 / 577,3 = 0,04; на 31.12.2003 р.: К 2. = 87,3 / 545,2 = 0,16; на 31.12.2004 р.: К 2 = 844,7 / 459,3 = 1,84. 3.Коеф?ц?єнт ф?нансової незалежност?: на 31.12.2002 р.: К 3. = 577,3 / 599,3 = 0,96; на 31.12.2003 р.: К 3. = 545,2 / 632,5 = 0,86; на 31.12.2004 р.: К 3 = 459,3 / 1304,0 = 0,35. Висновок: Джерелом актив?в п?дприємства на 35 % є власний кап?тал та на 65 % - кредиторська забргован?сть. Показники ф?нансової ст?йкост? та платоспроможност? мають не достатн? значення. Баланс п?дприємства низькол?кв?дний. Чист? активи Товариства за станом на 31.12.2004 року складають 459,3 тис. грн. ? перевищують розм?р статутного кап?талу на 258,1 тис. грн.

 

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
д/н
 
      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата 2005-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ 20
Форма власності Колективна за СПОДУ 07794
Орган державного управління самостiйне за ЗКГНГ 51510
за КВЕД 60.24.1
Галузь Транспортно - експедицiйнi послуги без робiт i послуг, що виконуються на замовлення населення Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 04128, М.КИЇВ, ВУЛ. ПЛОДОВА, 1  


 

БAЛAНС
на 2004-12-31 00:00:00 р.
 
  Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 41.4 34
первісна вартість 011 69.9 69.8
накопичена амортизація 012 28.5 35.8
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 393.1 812
первісна вартість 031 1616.7 2019.6
знос 032 1223.6 1207.6
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 12
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 2.6 0
Усього за розділом I 080 437.1 858
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 44.4 85.7
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 13.6
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 54.6 144
первісна вартість 161 54.6 144
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 0 13.2
за виданими авансами 180 0 83.2
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 88.2 38.4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 7.4 0.6
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0.8 31.3
Усього за розділом II 260 195.4 410
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 36
Баланс 280 632.5 1304

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 201.2 201.2
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 677.8 677.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -333.8 -419.7
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 545.2 459.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 550
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 60.1 167.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 27.2
з бюджетом 550 6.5 0.1
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1 5.6
з оплати праці 580 16.6 23
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 12
Інші поточні зобов'язання 610 3.1 59.1
Усього за розділом IV 620 87.3 844.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 632.5 1304

 

Примітки: Активи, зобов"язання, власний капiтал вiдображенi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi. В рядку балансу 031 - залишок основних фондiв показаний по первiснiй вартостi. В рядках балансу 100 та 140 - запаси вiдображенi у вiдповiдностi до положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси". Дебiторська заборгованiсть оцiнена та класифiкована в балансi у вiдповiдностi до положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерви та забезпечення у звiтному роцi пiдприємство не нараховувало. Кредиторська заборгованiсть оцiнена та класифiкована в балансi у вiдповiдностi до положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов"язання".

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна
      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата 2004-12-31
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно-експедицiйнi послуги за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
  Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1294.9 138.5
Податок на додану вартість 015 ( 215.8 ) ( 23.1 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1079.1 115.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 924.1 ) ( 227.5 )
Валовий:      
прибуток 050 155 0
збиток 055 ( 0 ) ( 112.1 )
Інші операційні доходи 060 56.8 225.3
Адміністративні витрати 070 ( 187.5 ) ( 111.3 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 112.8 ) ( 34 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 88.5 ) ( 32.1 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 149.6 0
Фінансові витрати 140 ( 45.4 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 101.6 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 85.9 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 85.9 ) ( 32.1 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 85.9 ) ( 32.1 )

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 779.9 92.6
Витрати на оплату праці 240 187.8 131.4
Відрахування на соціальні заходи 250 71.4 2.2
Амортизація 260 72.5 33.6
Інші операційні витрати 270 112.8 61.6
Разом 280 1224.4 321.4

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2012 2012
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2012 2012
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

 

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнфiну вiд 31.03.1999 року , № 87. Iншi операцiйнi витрати визначенi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати". Iншi операцiйнi доходи визначенi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 15 "Доход". Iншi доходи складаються з доходiв вiд реалiзацiї необоротних активiв в сумi - 149,6 тис. грн. Iншi витрати складаються з собiвартостi реалiзованих необоротних активiв в сумi - 101,6 тис. грн.

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна
      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата 2004-12-31 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно експедицiйнi послуги за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2004 р.
 
  Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 85.9 0 32.1
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 72.5 X 28.8 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 48 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 45.4 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 16 0 3.3
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 229 0.7 0
витрат майбутніх періодів 090 0 36 0.4 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 206.4 0 65.3 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 74.6 63.1 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 45.4 X 0
податки на прибуток 140 X 1.8 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 121.8 63.1 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 121.8 63.1 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 149.7 X 0 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 584.7 X 61.2
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 3.7
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 435 0 64.9
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 435 0 64.9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 820 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 270 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 550 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 550 0 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 6.8 0 1.8
Залишок коштів на початок року 410 7.4 X 9.2 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0.6 X 7.4 X

 

Примітки: Склад грошових коштiв у рядку 430 форми №3 : -кошти на поточному рахунку - 0,5 тис. грн. - грошовi кошти в касi Товариства - 0,1 тис. грн. Майновi комплекси у звiтному роцi не придбавались та не реалiзовувались.

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна
      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата 2004-12-31 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ  
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 51510
Галузь Транспортно - експедицiйнi послуги без робiт i послуг, що виконуються на замовлення населення за КВЕД 60.24.1
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2004 р.
 
  Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 201.2 0 0 677.8 0 -333.8 0 0 545.2
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 201.2 0 0 677.8 0 -333.8 0 0 545.2
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -85.9 0 0 -85.9
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -85.9 0 0 -85.9
Залишок на кінець року 300 201.2 0 0 677.8 0 -419.7 0 0 459.3

 

Примітки: Власний кап?тал за сумою та структурою у Баланс? за станом на 31.12.2004 року визначений правильно - в?дпов?дно до вимог П(С)БО № 5 "Зв?т про власний кап?тал". Власний кап?тал на к?нець зв?тного року складає 459,3 тис. грн.. У зв?тному роц? зм?ни власного кап?талу в?дбулися за рахунок понесених збитк?в в сум? - 85,9 тис. грн. Статутний кап?тал Товариства за станом на 31.12.2004 року складає 201 200,00 (Дв?ст? одна тисяча дв?ст?) гривень ? под?лений на 2 012 (Дв? тисяч? дванадцять) простих ?менних акц?й, ном?нальною варт?стю - 100,00 грн. кожна, що п?дтверджено Св?доцтвом про реєстрац?ю випуску ц?нних папер?в № 996/10/1/98 в?д 02.11.1998 року.

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна