Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гарасименко Максим Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

03.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04128, мiсто Київ, вулиця Плодова, будинок 1

4. Код за ЄДРПОУ

05476486

5. Міжміський код та телефон, факс

+380444270985

6. Електронна поштова адреса

sab@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

65 (2818) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

04.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

sab.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

03.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.03.2018

припинено повноваження

заступник голови правлiння

Бренич Роман Михайлович

н/д н/д
н/д

38.06560

Зміст інформації:

30.03.2018 припинено повноваження заступника голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Бренича Романа Михайловича на пiдставi заяви, поданої ним 30.03.2018 про звiльнення iз зазначеної посади за власним бажанням. Посаду заступника голови правлiння Товариства Бренич Р.М. обiймав з 06.02.2015 по 30.03.2018, iншої особи на цю посаду не обрано. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 38,06560 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi обранням Бренича Р.М. до складу Наглядової ради.

30.03.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д н/д
н/д

47.33797

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Сулiми Вiталiя Петровича. Строк, протягом якого Сулiма В.П. перебував на вказанiй посадi: з 06.02.2015 по 30.03.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,33797 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням повноважень членiв Наглядової ради.

30.03.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Бренич Тетяна Сергiївна

н/д н/д
н/д

10.60636

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бренич Тетяни Сергiївни. Строк, протягом якого Бренич Т.С. перебувала на вказанiй посадi: з 06.02.2015 по 30.03.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 10,60636 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради.

30.03.2018

обрано

член Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д н/д
н/д

47.33797

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано на посаду члена Наглядової ради Сулiму Вiталiя Петровича строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,33797 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013р. по 2015 р. - директор ТОВ "Український квас", з 2015р. голова Наглядової ради Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

30.03.2018

обрано

член Наглядової ради

Бренич Роман Михайлович

н/д н/д
н/д

38.06560

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано на посаду члена Наглядової ради Бренича Романа Михайловича строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 38,06560 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2004 р. по 2015 р. Голова правлiння Товариства, з 2015 р. заступник Голови правлiння Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

30.03.2018

обрано

голова Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д н/д
н/д

47.37797

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано Сулiму Вiталiя Петровича на посаду голови Наглядової ради строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,37797 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013р. по 2015 р. директор ТОВ "Український квас", з 2015р. голова Наглядової ради Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi обранням нового складу Наглядової ради.

30.03.2018

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д н/д
н/д

47.33797

Зміст інформації:

30.03.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Сулiми Вiталiя Петровича. Строк, протягом якого Сулiма В.П. перебував на вказанiй посадi: з 06.02.2015 по 30.03.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,33797 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради.