Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Гарасименко Максим Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05476486

4. Місцезнаходження

м. Київ , Святошинський р-н, 04128, м. Київ, вул Плодова, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)502-03-86 (044)502-03-86

6. Електронна поштова адреса

sab@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №79(2832)

 

25.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://sab.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

 

 

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. Товариство не отримувало лiцензiї на окремi види дiяльностi. Iнформацiя за Роздiлом 2: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня.
2. У звiтному перiодi Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
3. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя за Роздiлом 4: "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня.
4. У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя за Роздiлом 5: "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня.
5. У звiтному перiодi дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
6. Облiгацiї Товариством не випускались.
7. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
8. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
9. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
10. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
11. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
12. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
13. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
14. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
15. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
16. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
17. Товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя вiдсутня.
18. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя вiдсутня.
19. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя вiдсутня.
20. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
21. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
22. "Н/д" означає "немає даних".
23. У звiтному перiодi у Товариства не виникало особливої iнформацiї. Iнформацiя за Роздiлом 16: "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" вiдсутня.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ № 448315

3. Дата проведення державної реєстрації

24.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

5030000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт (основний);

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ «Приват Банк»

2) МФО банку

320649

3) поточний рахунок

26006052614344

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Н/д

5) МФО банку

Н/д

6) поточний рахунок

Н/д

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гарасименко Максим Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза" Головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2015 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням зборiв вiд 06.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: Головний iнженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бренич Роман Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння ПрАТ «Спецавтобаза».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2015 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням зборiв вiд 06.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: - Голова правлiння ПрАТ "СПЕЦАВТОБАЗА", Директор ТОВ "Укрторгтранссервiс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулiма Вiталiй Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням зборiв вiд 06.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бренич Тетяна Сергiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi ПрАТ "Спецавтобаза".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.02.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням зборiв вiд 06.02.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: - Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi ПрАТ "Спецавтобаза" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулiма Олена Вiталiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «Спецавтобаза», Член ревiзiйної комiсiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2012 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПрАТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бренич Роман Романович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Укрторгтранссервiс", Директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.02.2012 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПрАТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Гарасименко Максим Анатолiйович

Н/д

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Бренич Роман Михайлович

Н/д

19147

38.0656

19147

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Сулiма Вiталiй Петрович

Н/д

23811

47.3379

23811

0

0

0

Член Наглядової Ради

Бренич Тетяна Сергiївна

Н/д

5335

10.6063

5335

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сулiма Олена Вiталiївна

Н/д

35

0.0696

35

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Бренич Роман Романович

Н/д

445

0.8847

445

0

0

0

Усього

48773

96.9641

48773

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Сулiма Вiталiй Петрович

23811

47.3379

23811

0

Бренич Роман Михайлович

19147

38.0656

19147

0

Бренич Тетяна Сергiївна

5335

10.6063

5335

0

Усього

48293

96.0101

48293

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів**

99.11

Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Спецавтобаза" вiдбулись 28.04.2017 року з наступним порядком денним:
1. Обрання голови та секретаря Зборiв, затвердження складу лiчильної комiсiї;
2. Звiт Наглядової Ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Про затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.
По питанням порядку денного №1-6 рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах.
Iншi пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв прийняте Наглядовою радою Товариства у визначений законом термiн.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.12.2010

№753/10/1/10

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000110324

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100

50300

5030000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

23607.3

24042.0

0

0

23607.3

24042.0

будівлі та споруди

23338.5

23712.4

0

0

23338.5

23712.4

машини та обладнання

224.2

294.9

0

0

224.2

294.9

транспортні засоби

4.8

4.2

0

0

4.8

4.2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

39.8

30.5

0

0

39.8

30.5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

23607.3

24042.0

0

0

23607.3

24042.0

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 42121,4 тис. грн., машини та обладнання 503.9 тис.грн., транспортнi засоби 208.8 тис.грн., iншi 252.0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 43,70%, машини та обладнання 41.48%, транспортнi засоби 97,99%, iншi 69.38% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 19044.1 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

16289.8

18977.6

Статутний капітал (тис. грн.)

5030

5030

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

5030

5030

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16289.8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 11259.8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13947.6 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

2895.0

X

X

у тому числі:

 

Кредит ПАТ «Укргазбанк»

13.10.2016

2895.0

22

28.09.2019

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

42.6

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

5217.8

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

800.6

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

8956.0

X

X

Опис:

Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237. Товариство здiйснює облiк зобов'язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «IНФОРМАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31058616

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4712 28.09.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Н/д Н/д Н/д Н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№0755
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

№04-25
15.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

05.04.2018
20.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

9269.18

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

Інше (зазначити)

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

 

Комiтети не створювались.

Комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

за ЄДРПОУ

05476486

Територія

М. Київ

за КОАТУУ

8038600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Вид економічної діяльності

Вантажний автомобiльний транспорт (основний);

за КВЕД

49.41

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

04128, м. Київ, вул Плодова буд.1; (044)502-03-86

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

23607.3

24042.0

- первісна вартість

1011

40377.5

43086.1

- знос

1012

( 16770.2 )

( 19044.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

23607.3

24042.0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

54.1

0.5

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

98.4

134.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

465.2

470.0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1407.8

193.5

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

174.8

305.1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

116.0

99.9

Усього за розділом II

1195

2316.3

1203.8

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

25923.6

25245.8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

5030.0

5030.0

Додатковий капітал

1410

16958.6

16958.6

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3011.0

-5698.8

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

18977.6

16289.8

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

2454.5

2895.0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

94.0

59.4

розрахунками з бюджетом

1620

68.3

42.6

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

4.7

3.8

- з оплати праці

1630

16.0

13.5

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

4308.5

5941.7

Усього за розділом IІІ

1695

6946.0

8956.0

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

25923.6

25245.8

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4271.1

4021.1

Інші операційні доходи

2120

128.6

8.0

Інші доходи

2240

7.5

7.4

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

4407.2

4036.5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 4429.9 )

( 3800.8 )

Інші операційні витрати

2180

( 1865.8 )

( 1735.1 )

Інші витрати

2270

( 799.3 )

( 43.0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 7095.0 )

( 5578.9 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-2687.8

-1542.4

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-2687.8

-1542.4

 

Примітки до балансу

Н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

Н/д

Керівник

Гарасименко Максим Анатолiйович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена