Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Наступним повідомляємо, що «12» жовтня 2018 року Приватне акціонерне товариство «СПЕЦАВТОБАЗА» отримало повідомлення від акціонера, який відповідно до договору про спільні дії, є власником домінуючого контрольного пакету та має намір скористатись правами, передбаченими ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства», наступного змісту:

«Приватне акціонерне товариство «СПЕЦАВТОБАЗА»

Код ЄДРПОУ 05476486

04128, м. Київ, вул. Плодова, 1

(надалі – Товариство)

 

Бренич Роман Михайлович, який, відповідно до договору про спільні дії, є уповноваженою особою щодо 49 854 (сорока дев’яти тисяч вісімсот п’ятдесят чотирьох) простих іменних акцій Товариства, що складає 99,113317% від їх загальної кількості  

адреса [інформація не підлягає розміщенню]

 

Відповідно до п.2. прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», прийнятого Верховною Радою України 23.03.2017 року за №1983-VІІІ (надалі – Закон), я, Бренич Роман Михайлович, з урахуванням кількості акцій, що належали на дату набрання чинності Законом, особам які діють спільно та їх афілійованим особам, є уповноваженою особо від осіб що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, повідомляю про намір застосувати положення статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомляю наступні відомості:

повне ім'я – Бренич Роман Михайлович

місце проживання – вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2267414495.

Кількість акцій Товариства, що належали мені станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. та станом на дату подання цього повідомлення – 19 147 (дев’ятнадцять тисяч сто сорок сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 38,065606% від їх загальної кількості;

Кількість акцій товариства, що належали моїм афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. та на дату подання цього повідомлення:

- Бренич Тетяна Сергіївна - 5 335 (п’ять тисяч триста тридцять п’ять) простих іменних акцій Товариства, що складає 10,606361% від їх загальної кількості;

- Бренич Роман Романович – 445 (чотириста сорок п’ять) простих іменних акцій Товариства, що складає 0,884691% від їх загальної кількості.

Кількість акцій товариства, що належали особі, що діє спільно зі мною, станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. та на дату подання цього повідомлення:

- Суліма Віталій Петрович - 23 811 (двадцять три тисячі вісімсот одинадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 47,337972% від їх загальної кількості;

Кількість акцій товариства, що належали афілійованій особі особи, що діє спільно зі мною, станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017 р.:

- Суліма Лариса Петрівна - 1 081 (одна тисяча вісімдесят одна) проста іменна акція Товариства, що складає 2,149105% від їх загальної кількості.

Кількість акцій товариства, що належали афілійованій особі особи, що діє спільно зі мною, станом на дату подання цього повідомлення:

- Суліма Лариса Петрівна - 1 116 (одна тисяча вісімдесят одна) проста іменна акція Товариства, що складає 2,218687% від їх загальної кількості.

Загальна кількість акцій Товариства що належали особам, що діють спільно, станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. складає 49 819 (сорок дев’ять тисяч вісімсот дев’ятнадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 99,043735% від їх загальної кількості.

 

Структура власності додається (додаток №1) до цього повідомлення.

Копія Договору про спільні дії додається (додаток №2) до цього повідомлення.

 

«12» жовтня 2018 року                                                                  Р.М. Бренич

 

 

 

Додаток №1

до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

 

 

Структура власності

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА», особи з  якою вона діє спільно, та їх афілійованим особам станом на «__» вересня 2018 року

 

 

 1. № з/п
 2. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3. Тип особи
 4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій
 5. Участь особи в товаристві, %, пряма
 6. Участь особи в товаристві, %, опосередкована
 7. Участь особи в товаристві, %, сукупна

8     Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

9     Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

 

 1. 1
 2. Бренич Роман Михайлович 
 3. ФО     
 4. 2 *      
 5. 38,065606%  
 6. 11,491052%    
 7. 49,556658%               
 8.  -        
 9. 24 927

 

 1. 2
 2. Бренич Тетяна Сергіївна     
 3. ФО     
 4. 4         
 5. 10,606361%  
 6. 38,950297%    
 7. 49,556658%                
 8. -         
 9. 24 927

 

 1. 3
 2. Бренич Роман Романович    
 3. ФО     
 4. 4                        
 5. 0,884691%    
 6. 48,671967%    
 7. 49,556658%                
 8. -         
 9. 24 927

 

 1. 4
 2. Суліма Віталій Петрович
 3. ФО     
 4. 2                 
 5. 47,337972%  
 6. 2,218686%      
 7. 49,556658%                
 8. -         
 9. 24 927

 

 1. 5
 2. Суліма Лариса Петрівна      
 3. ФО     
 4. 4         
 5. 2,218687%    
 6. 47,337972%  
 7. 49,556658%               
 8.  -        
 9. 24 927
 

 

«12» жовтня 2018 року                                              [підпис]                                              Р.М. Бренич

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правлiння                                                                          Гарасименко Максим Анатолiйович