Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення завірене ЕЦП знаходиться ТУТ

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

19.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

382

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Гарасименко Максим Анатолiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04128, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Плодова, будинок 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05476486

5. Міжміський код та телефон, факс

+38(044)5020386 +38(044)4002265

6. Адреса електронної пошти

sab@emitent.org.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

sab.emitent.org.ua

 

19.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Бренич Роман Михайлович

н/д

38.5089

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Бренича Романа Михайловича. Посаду члена Наглядової ради Товариства Бренич Р.М. обiймав з 30.03.2018 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 38,5089 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства.

18.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д

47.7813

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Сулiми Вiталiя Петровича. Посаду члена Наглядової ради Товариства Сулiма В.П. обiймав з 30.03.2018 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,7813% акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства.

18.04.2019

припинено повноваження

Голова Правлiння

Гарасименко Максим Анатолiйович

н/д

0

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Гарасименка Максима Анатолiйовича. Посаду Голови Правлiння Товариства Гарасименко М.А. обiймав з 06.02.2015 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: акцiями Товариства не володiє, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства.

18.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д

47.7813

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано на посаду члена Наглядової ради Сулiму Вiталiя Петровича строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,7813 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013р. по 2015 р. - директор ТОВ "Український квас", з 2018 р. голова Наглядової ради Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

18.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Бренич Роман Михайлович

н/д

38.5089

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано на посаду члена Наглядової ради Бренича Романа Михайловича строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 38,5089 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2004 р. по 2015 р. Голова правлiння Товариства, з 2015 р. по 2018 заступник Голови правлiння Товариства, з 2018 - член Наглядової ради Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

18.04.2019

обрано

голова Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д

47.7813

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було обрано Сулiму Вiталiя Петровича на посаду голови Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,7813 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013р. по 2015 р. директор ТОВ "Український квас", з 2015р. голова Наглядової ради Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi обранням нового складу Наглядової ради.

18.04.2019

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Сулiма Вiталiй Петрович

н/д

47.7813

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Сулiми Вiталiя Петровича. Строк, протягом якого Сулiма В.П. перебував на вказанiй посадi: з 30.03.2018 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 47,7813 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.

18.04.2019

обрано

Директор

Гарасименко Максим Анатолiйович

н/д

0

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв обрано Директора Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Гарасименка Максима Анатолiйовича до моменту припинення повноважень. Iншi посади, якi обiймала особа - Голова Правлiння Товариства. Iнформацiя про посадову особу: акцiями Товариства не володiє, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства.

18.04.2019

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Бренич Роман Романович

н/д

0.8846

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Бренича Романа Романовича. Посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Бренич Р.Р. обiймав з 07.02.2012 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 0,8846 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства. Iншу особу на посаду не обрано у звязку з необранням Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.

18.04.2019

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Сулiма Олена Вiталiївна

н/д

0

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») Сулiми Олени Вiталiївни. Посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Сулiма О.В. обiймала з 07.02.2012 по 18.04.2019. Iнформацiя про посадову особу: акцiями Товариства не володiє, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям нової редакцiї статуту Товариства. Iншу особу на посаду не обрано у звязку з необранням Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.