Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення завірене ЕЦП знаходиться ТУТ

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

19.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

381

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Гарасименко Максим Анатолiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04128, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Плодова, будинок 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05476486

5. Міжміський код та телефон, факс

+38(044)5020386 +38(044)4002265

6. Адреса електронної пошти

sab@emitent.org.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

sab.emitent.org.ua

 

19.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

18.04.2019

100000

23135.8

432.23

Зміст інформації:

18.04.2019 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» (далi зазначено як «Товариство») було надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з з 18.04.2019 р. по 17.04.2020 р., в тому числi правочини,пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв переробки зернових культур, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 100 000 000 грн. 00коп. (сто мiльйонiв грн 00 коп.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 23135,8 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 432.23 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 50 300 (п’ятдесят тисяч триста) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 50 300 (п’ятдесят тисяч триста) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 50 300 (п’ятдесят тисяч триста) штук, «проти» - 0 штук.