Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш звіту

 

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту: 

Голова правлiння       Бренич Роман Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

М.П.

 

Дата 2007-07-02 00:00:00   

Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Костюк Лариса Василiвна
Міжміський код, телефон, факс (044) 427-09-85
E-mail д/н

 

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

 

Звітний період: 2006 Рік

 

Повне найменування ЗАТ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"

 

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

 

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту  
 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

Інформація про ЗАТ
 
Повне найменування ЗАТ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
Код за ЄДРПОУ 05476486
Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 10721200000003726
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 1997-01-24
Код території за КОАТУУ 8038600000
Територія (область) м.Київ
Місцезнаходження (поштова адреса) 04128, м.КИЇВ, вул. ПЛОДОВА, 1
Міжміський код 044 Телефон 427-09-85
E-mail д/н Факс 427-09-85
www-адреса д/н
Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності)
1 60.24.1 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
2 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
3 50.10.2 Роздрiбна торгiвля новими i уживаними автомобiлями
Статутний капітал (грн.) 1.006e+06
Чисельність працівників (чол.) 35
Фонд оплати праці (тис.грн.) 226.1
 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій 06.10.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 252/10/1/2005
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi
Кількість простих іменних акцій (штук) 10060
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій Документарна
Номінальна вартість акції (грн.) 100
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ Закрите акцiоненрне товариство "Агенцiя Iндекс"
Код за ЄДРПОУ реєстратора 24383193
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора 558273
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ дв
Код за ЄДРПОУ зберігача д/в
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/в
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/в
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/в
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/в
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
0 д/в д/в 0 д/в Змiни у складi посадових осiб в звiтному роцi не вiдбувалось. Судимiсть у посадових осiб вiдсутня.

 

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 14.05.2005
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м. Київ вул. Плодова, 1
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 66.5
Питання порядку денного 1. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в 2004 роцi; 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2004 рiк; 3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства та Балансу за 2004 рiк; 4. Про збiльшення статутного фонду Товариства; 5. Про внесення змiн до Статуту; 6. Перевибори членiв Правлiння; 7. Перевибори складу Спостережної ради; 8. Перевибори складу Ревiзiйної комiсiї.
Хто скликав позачергові збори д/в
Причина скликання позачергових зборів д/в
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)  
Дата початку виплати дивідендів  
Дата закінчення виплати дивідендів  
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами 0000000000
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період 0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному 0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період 0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному 0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період 0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному 0
Примітки Дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не виплачувались.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
1. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Про фiнансову звiтнiсть Акцiонерного товариства закритого типу "СПЕЦАВТОБАЗА" (Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ): 05476486, юридична адреса: 04128 м. Київ, вул. Плодова, 1) за станом на 31 грудня 2006 року та за перiод з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року. 2. Адресат: Акцiонерам, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, iншим користувачам фiнансової звiтностi АТЗТ "СПЕЦАВТОБАЗА". 3. Вступний параграф: Аудитором Вуколовою О.О. (сертифiкат аудитора серiї А №000642 вiд 25 сiчня 1996 року, чинний до 25.01.2010 року) аудиторської фiрми "Кронос", яка внесена в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi згiдно свiдоцтва №1478, виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року за рiшенням № 98 дiя якого подовжена до 26 сiчня 2011 року, проведено незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства закрытого типу "СПЕЦАВТОБАЗА" (далi - Товариство) за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2006 року по 31 грудня 2006 року з метою визначення достовiрностi звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2006 року. На пiдставi договору № 26/07 вiд 02.04.2007 року аудиторську перевiрку розпочато 08.04.2007 року та закiнчено 02.07.2007 року. Для перевiрки було надано таку фiнансову звiтнiсть: · Баланс станом на 31 грудня 2006 року (форма № М-1) · Звiт про фiнансовi результати за 2006 рiк (форма № М-2) Вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть несуть Голова ради директорiв та головний бухгалтер Акцiонерного товариства закритого типу "Спецавтобаза". Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. 4. Обсяг аудиторської перевiрки: Ми провели перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики (у тому числi Мiжнародних стандартiв аудиту 700,710,720) та у вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006р. №1528. Цi нормативнi документи зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудит здiйснювався шляхом перевiрки первинних документiв, вiдомостей бухгалтерського облiку, договорiв та iнших документiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. 5. Обмеження в обсягах: У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються неучастi аудиторiв в iнвентаризацiї активiв, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому. 6. Висновок незалежного аудитора: На нашу думку, за винятком впливу обмеження, що вказане вище, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Акцiонерного товариства закрытого типу "СПЕЦАВТОБАЗА" станом на 31 грудня 2006 року, а також результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2006 рiк, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 7. Додатковий роздiл: 7.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдають нацiональним (положенням) стандартiв бухгалтерського облiку в Українi, а саме Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України № 92 вiд 27.04.2000 року, Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18.10.1999 року за номером 242, Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України № 246 вiд 20.10.1999 року, Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України № 91 вiд 26.04.2000 року. Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв та їх зносу. Станом на 31.12.2006 року первiсна вартiсть основних засобiв склала 3 411,8 тис. грн., нарахований знос - 1 180,1 тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Незавершене будiвництво станом на 31.12.2006р. вiдсутнє. Знос основних засобiв нараховується згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби" з застосуванням методу податкового законодавства. Дооцiнка основних засобiв в 2006 роцi не проводилась. Облiк товарно-матерiальних цiнностей. Облiк вартостi запасiв ведеться за цiнами придбання. Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду вiдображена в фiнансовiй звiтностi повнiстю, в розрiзi окремих класифiкацiйних груп . Балансова вартiсть запасiв на 01.01.2006 року складає 96,9 тис. грн., а на 31.12.2006р. - 21,8 тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного облiку. Списання запасiв проводиться по методу середньозваженої вартостi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв. Облiк грошових коштiв на банкiвських рахунках ведеться у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-14 вiд 16.07.1999р. та нормативних актiв Мiнфiну щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку розрахункiв. Залишок грошових коштiв в касi, в дорозi, на поточних рахунках в нацiональнiй валютi України на 31.12.2006 р. складає - 2,6 тис. грн., що вiдповiдає випискам по банкiвських особових рахунках. Поточна дебiторська заборгованiсть класифiкована в балансi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10. 1999 року. та складає 237,4 тис. грн., у тому числi: · дебiторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги) - 188,1 тис. грн. · по розрахунках з бюджетом - 0,7 тис. грн.; · iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 48,6 тис. грн.; Резерв сумнiвних боргiв у звiтному роцi не нараховувався. 7.2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання . Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно П(С)БО 25 "Звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженої наказом Мiнфiну України №39 вiд 25.02.2000 року з внесеними змiнами, та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй суб'єкта малого пiдприємництва, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 19.04.2001 р. №186. Поточнi зобов'язання на 31.12.2006 року складають - 1136,6 тис.грн. Розмiр поточних зобов'язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi, є реальним та вiдповiдає аналiтичному та синтетичному бухгалтерському облiку. Поточнi зобов"язання у фiнансовiй звiтностi класифiкованi вiрно наступним чином: · Короткостроковi кредити банкiв - 197,5 тис. грн.; · Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 333,6 тис. грн.; · Поточнi зобов'язання за розрахунками: o з бюджетом - 22,7 тис. грн.; o зi страхування - 11,0 тис. грн.; o з оплати працi - 18,2 тис. грн.; · Iншi поточнi зобов'язання - 553,6 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв, запасiв, грошових коштiв та розрахункiв в 2006 роцi проводилась згiдно Наказу № 78 вiд 23.10.2006р. станом на 31.12.2006 року. Розбiжностей мiж даними iнвентаризацiї та даними бухгалтерського облiку немає. 7.3. Акцiонерне товариство закритого типу "СПЕЦАВТОБАЗА" створене у вiдповiдностi з Законами України "Про господарськi товариства", Про цiннi папери i фондову бiржу", Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та вiдповiдно до установчих документiв. Дати та характер внесення змiн до установчих документiв: - 22.08.2005 р. - Внесенi змiни до установчих документiв у зв'язку iз збiльшенням Статутного фонду. Змiни зареєстрованi 22.08.2005 р. Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за номером 10721050001003726. Пiдстава для внесення змiн: Протокол № 1 вiд 14.05.2005 р. загальних Зборiв акцiонерiв. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2006 року складає 1 006 000,00 грн. (Один мiльйон шiсть тисяч гривень), який подiлений на 10060 (Десять тисяч шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Випуск зареєстрований у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, реєстрацiйний номер 252/10/1/2005 вiд 06 жовтня 2005 року. На дату складання висновку статутний капiтал сформований та внесений в повному обсязi. Державне майно та кредитнi кошти у сформованому статутному капiталi вiдсутнi. Привiлейованих акцiй товариство не має. Власний капiтал визначений у рiчнiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнфiну України № 87 вiд 31.03.1999 року. Власний капiтал за сумою та структурою у Балансi за станом на 31.12.2006 року визначений правильно - вiдповiдно до вимог П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал". · Статутний капiтал - 1 006,0 тис.грн.; · Додатковий капiтал - 686,8 тис.грн.; · Непокритий збиток - 167,2 тис. грн.; Змiни у структурi власного капiталу в 2006р. вiдбулися за рахунок: · Внески до статутного капиталу - 6,8 тис. грн.; · Отриманого орпбутку - 180,0 тис.грн. Акцiонерами Товариства за станом на 31.12.2006р. є фiзичнi та юридичнi особи: · фiзичнi особи - кiлькiсть яких становить - 2 акцiонери; · юридичнi особи - кiлькiсть яких складає - 2 акцiонери. Кiлькiсть акцiонерiв, що володiють бiльш нiж 5 % акцiй - двi фiзичнi особи. Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснює Акцiонерне товариство закритого типу "Агенцiя Iндекс", код за ЄДРПОУ - 24383193, м. Київ, бул. Дружби народiв, 19. Дозвiл - лiцензiя АА, № 558273 вiд 05.01.2003року., виданий ДКЦПФР. Привiлейованих акцiй товариство не має. Вартiсть чистих активiв за станом на 31.12.2006р складає 1525,6 тис. грн. що перевищує розмiр статутного капiталу на 519,6 тис. грн. та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 7.4. Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до вимог П(С) БО № 25. "Звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженої наказом Мiнфiну України №39 вiд 25.02.2000 року з внесеними змiнами. Прибуток, отриманий за перевiряємий перiод, в сумi 180,0 тис. грн. - достовiрний. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних облiкових даних. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. 7.5 Протягом звiтного (2006 року) дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", - у Товариствi не вiдбувались. 7.6. Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися пiсля дати балансу та впливають на фiнансово - господарський стан емiтента. Дiї, пiсля дати балансу, що можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента, не вiдбувались. Показники платоспроможностi i фiнансової стабiльностi АТЗТ "СПЕЦАВТОБАЗА" на 31.12.2005р. та на 31.12.2006р. 1. Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): на 31.12.2005р. К = 651,3 : 708,5 = 0,92; на 31.12.2006р. К = 418,5 : 1136,6 = 0,37. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi складає 0,37 - при нормi не менше 2,0 - 2,5. 1.2. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi: на 31.12.2005р. К = 549,9 : 708,5 = 0,78; на 31.12.2006р. К = 391,9 : 1136,6 = 0,34. Норма: не менше 1,0. 1.3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: на 31.12.2005р. К = 18,6 : 708,5 = 0,03; на 31.12.2006р. К = 2,6 : 1136,6 = 0,002. 2. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом: на 31.12.2005р. К = 708,5 : 1338,8 = 0,53; на 31.12.2006р. К = 1136,6 : 1525,6 = 0,74. Норма: бiльше 0,5. 3. Коефiцiєнт рентабельностi активiв: на 31.12.2005р. К = 70,6 : 2047,3 = 0,03; на 31.12.2006р. К = 180,0 : 2662,2 = 0,07. 4. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi: на 31.12.2005р. К = 1338,8 : 2047,3 = 0,65; на 31.12.2006р. К = 1525,6 : 2662,2 = 0,57. Джерелом активiв пiдприємства на 57% є власний капiтал та на 43% - кредиторська заборгованiсть. При нормi - не менше 20 %. Фiнансове становище -стiйке. Вартiсть чистих активiв за станом на 31.12.2006р складає 1525,6 тис. грн. що перевищює розмiр статутного капiталу на 519,6 тис. грн. та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

 

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
д/н
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата 2007-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ 8038600000
Територія м.Київ за КФВ 10
Форма власності Приватна за СПОДУ д/н
Орган державного управління д/н за ЗКГНГ 51510
за КВЕД 60.24.1
Галузь д/н Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Дiяльнiсть атомобiльного вантажного транспорту    
Середньооблікова чисельність 35    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 04128 м.Київ, вул. Плодова, 1.  


 

БAЛAНС
на 2006-12-31 00:00:00 р.
 
  Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершене будівництво 020 6.9 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 1377.1 2231.7
первісна вартість 031 2524.7 3411.8
знос 032 (1147.6) (1180.1)
Довгострокові фінансові інвестиції 040 12 12
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1396 2243.7
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 96.9 21.8
готова продукція 130 4.6 4.8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 217.7 188.1
первісна вартість 161 217.7 188.1
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 31.5 0.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 249.6 48.6
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 18.6 2.6
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 32.4 151.9
Усього за розділом II 260 651.3 418.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 2047.3 2662.2

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 1006 1006
Додатковий капітал 320 686.8 686.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -347.2 -167.2
Неоплачений капітал 360 6.8 0
Усього за розділом I 380 1338.8 1525.6
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 85.1 197.5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 290.1 333.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом 550 31.5 22.7
зі страхування 570 17.9 11
з оплати праці 580 15.9 18.2
Інші поточні зобов'язання 610 268 553.6
Усього за розділом IV 620 708.5 1136.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2047.3 2662.2


 

Примітки: Активи, зобов"язання, власний капiтал вiдображенi в балансi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Звiт про фiнансовий результат суб"єктiв малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.2000 року з внесеними змiнами. В рядку балансу 031 - основнi засоби вiдображенi по первiснiй вартостi.
 
 
Керівник: Бренич Роман Михайлович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА"
код за ЄДРПОУ 05476486
2006 рік, на кінець року


 

      КОДИ
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" Дата  
за ЄДРПОУ 05476486
за КОАТУУ  
Територія   за КФВ  
Орган державного управління   за СПОДУ  
за ЗКГНГ  
Галузь   за КВЕД  
Вид економічної діяльності   Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
 
  Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3159.8 2905.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 523.1 ) ( 484.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2636.7 2421.3
Інші операційні доходи 040 41.1 3.3
Інші звичайні доходи 050 16.3 1.4
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 ) 070 2694.1 2426
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 1538.4 ) ( 752.7 )
Витрати на оплату праці 100 ( 226.1 ) ( 182.4 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 81.3 ) ( 73.4 )
Амортизація 120 ( 167.8 ) ( 126.1 )
Інші операційні витрати 130 ( 455 ) ( 556.9 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 0 ) ( 521.2 )
Інші звичайні витрати 150 ( 45.5 ) ( 142.7 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + (-080) + 160 + 170) 180 ( 2514.1 ) ( 2355.4 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 180 70.6

 

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складено у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiприємництва", затвердженого наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.2000 року з внесеними змiнами

 

Керівник: Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер: Костюк Лариса Василiвна