Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента


Повне найменування  
Скорочене найменування (за наявності)  
Організаційно-правова форма  
Поштовий індекс  
Область, район  
Населений пункт  
Вулиця, будинок
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента -
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці -
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента -
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента -
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента -
6. Інформація про загальні збори акціонерів -
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент -
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента -
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу -
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) -
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента -
в) інформація про зобов'язання емітента -
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління -
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність -
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) -
27. Аудиторський висновок -
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки д/н

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування  
Скорочене найменування (за наявності)  
Організаційно-правова форма  
Поштовий індекс  
Область, район  
Населений пункт  
Вулиця, будинок

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва  
Дата державної реєстрації  
Орган, що видав свідоцтво  
Зареєстрований статутний капітал (грн.)  
Сплачений статутний капітал (грн.)

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
МФО банку  
Поточний рахунок  
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
МФО банку  
Поточний рахунок

Основні види діяльності

Річна фінансова звітність

  Коди
    Дата 01.01.2008
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СПЕЦАВТОБАЗА" за ЄДРПОУ 05476486
Територія 04128 м. Київ Плодова,1 за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ  
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 60.24.0
Середня кількість працівників (чол.) 27 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 04128 м. Київ Плодова,1


 

Баланс на 31.12.2007
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 2231.7 3467.9
- первісна вартість 031 3411.8 4628.3
- знос 032 ( 1180.1 ) ( 1160.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 12 592.6
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 2243.7 4060.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 21.8 133.6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 4.8 4.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 188.1 173.6
- первісна вартість 161 188.1 173.6
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.7 13.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 48.6 62.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2.6 1.8
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 151.9 63.8
Усього за розділом II 260 418.5 453.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275    
Баланс 280 2662.2 4513.7

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1006 1006
Додатковий вкладений капітал 320 686.8 686.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -167.2 649.1
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1525.6 2341.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 197.5 504.6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 333.6 1382.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 22.7 38.5
- зі страхування 570 11 8.4
- з оплати праці 580 18.2 16.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605    
Інші поточні зобов'язання 610 553.6 221.4
Усього за розділом IV 620 1136.6 2171.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2662.2 4513.7


 

Примітки Активи, зобов'язання, власний капiтал вiдображенi в балансi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.2000 року з внесеними змiнами та допоаненнями. В рядку балансу 031 - залишок основних засобiв вiдображений по первiснiй вартостi.
Керівник Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер Костюк Лариса Василiвна 

Звіт про фінансові результати за 2007 рік
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3631 3159.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 604.5 ) ( 523.1 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3026.5 2636.7
Інші операційні доходи 040 125 41.1
Інші звичайні доходи 050 296.1 16.3
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 3447.6 2694.1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 260.2 ) ( 1538.4 )
Витрати на оплату праці 100 ( 240.7 ) ( 226.1 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 90.1 ) ( 81.3 )
Амортизація 120 ( 177.7 ) ( 167.8 )
Інші операційні витрати 130 ( 1543.2 ) ( 455 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 318.7 ) ( 45.5 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 2630.6 ) ( 2514.1 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 817 180
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201    
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202   3704


 

Примітки Звiт про фiнансовi результати складено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерского облiку №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.2000 року з внесеними та доповненнями. iншi операцiйнi витрати визначенi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати".
Керівник Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер Костюк Лариса Василiвна

 

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 не публікувався