Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА" - 05476486

Регулярна інформація за 2008 рік
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 14.04.2009
Дата останнього розміщення: 15.04.2009

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Переглянути
Інформація про державну реєстрацію емітента Переглянути
Банки, що обслуговують емітента Переглянути
Основні види діяльності Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 Переглянути

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента -
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці -
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента -
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента -
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента -
6. Інформація про загальні збори акціонерів -
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент -
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента -
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу -
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) -
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента -
в) інформація про зобов'язання емітента -
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління -
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність -
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) -
27. Аудиторський висновок -
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Iнформацiя про рейтингове агентство у звiтi вiдсутня, в зв'язку з тим, що емiтент не користується послугами рейтингового агентства, так як в статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Проведення загальних зборiв заплановано на четвертий квартал 2009 року.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування  
Скорочене найменування (за наявності)  
Організаційно-правова форма  
Поштовий індекс  
Область, район  
Населений пункт  
Вулиця, будинок  

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва  
Дата державної реєстрації  
Орган, що видав свідоцтво  
Зареєстрований статутний капітал (грн.)  
Сплачений статутний капітал (грн.)  

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
МФО банку  
Поточний рахунок  
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
МФО банку  
Поточний рахунок

Річна фінансова звітність

  Коди
    Дата 01.01.2009
Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" за ЄДРПОУ 05476486
Територія 04128 м. Київ вул.Плодова, 1 за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Організація перевезення вантажів за КВЕД 63.40.0
Середня кількість працівників (чол.) 20 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 04128 м. Київ вул.Плодова, 1


 

Баланс на 31.12.2008
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3467.9 6414.1
- первісна вартість 031 4628.3 7871.6
- знос 032 ( 1160.4 ) ( 1457.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 592.6 732.6
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 4060.5 7146.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 133.6 13
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 4.9 2.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 173.6 241.5
- первісна вартість 161 173.6 241.5
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 152.9 8.8
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 73.1 84.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1.8 28.3
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 164.3 146.4
Усього за розділом II 260 704.2 525.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 4764.7 7671.8

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1006 5030
Додатковий вкладений капітал 320 686.8 686.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 650.2 1577.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 2343 7294.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 504.6 0.1
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1382.7 264.1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 176.9 9.8
- зі страхування 570 19.5 8.5
- з оплати праці 580 16.2 19.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 321.8 75.9
Усього за розділом IV 620 2421.7 377.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4764.7 7671.8


 

Примітки Примiтки вiдсутнi.
Керівник Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер Iщук Iрина Володимирiвна 

Звіт про фінансові результати за 2008 рік
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4391.8 3631
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 732 ) ( 605.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3659.8 3025.8
Інші операційні доходи 040 5.8 125
Інші звичайні доходи 050 301.1 303.3
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 3966.7 3454.1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 108
Матеріальні затрати 090 ( 129.8 ) ( 205.5 )
Витрати на оплату праці 100 ( 268.1 ) ( 240.7 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 100.9 ) ( 90.1 )
Амортизація 120 ( 368.7 ) ( 177.7 )
Інші операційні витрати 130 ( 1753.8 ) ( 1497.3 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 2.4 ) ( 14 )
Інші звичайні витрати 150 ( 339.4 ) ( 518.7 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 76.3 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 3039.4 ) ( 2636 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 927.3 818.1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201    
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202   9516


 

Примітки Примiтки вiдсутнi.
Керівник Бренич Роман Михайлович
Головний бухгалтер Iщук Iрина Володимирiвна

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 не подавася.