Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Бренич Роман Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05476486
Місцезнаходження емітента
Україна р-н 04128 м.Київ Плодова, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 5020386 (044)4002265
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки У iнформацiї, що подається емiтентом АТЗТ "Спецавтобаза" за 2011 рiк, вiдсутнi наступнi даннi: 1)Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 2)Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки товариство не зверталось до рейтингових агенств з метою визначенням оцiнки ринкової вартостi його акцiй. 3)Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня - акцiонернi товариства не надають цю iнформацiю. 4)Товариством за результатами роботи за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. нарахування та виплата дивiдендiв не проводилась. 5)Облiгацiї, торговi, борговi та iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, товариство не випускало. Додатково цiннi папери у 2011 роцi не випускались. 6)Викуп власних акцiй в в звiтному перiодi товариство не здiйснювало. 7).Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiлькиi акцiї товариства було переведено у бездокументарну форму iснування. Акцiї iснують виключно в бездокументарнiй формi. 8)Iформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки пiдприємство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 9)Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускались. 10)"Особлива iнформацiя" у 2011 роцi не виникала. 11)Iпотечнi облiгацiї не випускались, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв. iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня. 12)Основнi вiдомостi про ФОН - вiдсутнi. 13)Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - вiдсутнi. 14)Iiнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - немає 15)Правила ФОН - немає. 16)Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. 17)Товариство не випускало цiльових облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не недається.
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)   в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза"
Скорочене найменування (за наявності) АТЗТ "Спецавтобаза"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 04128
Область, район  
Населений пункт м.Київ
Вулиця, будинок Плодова, 1

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва ААВ №443738
Дата державної реєстрації 24.01.1997
Орган, що видав свідоцтво Святошинська районна в м.Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 5030000
Сплачений статутний капітал (грн.) 5030000

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "АКБ "Київ"
МФО банку 322498
Поточний рахунок 26004413078401
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
МФО банку  
Поточний рахунок

Основні види діяльності

60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з перевезення пассажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом україни "Про автомобiльний транспорт" АВ №510044 23.12.2009 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi. Мiнiстерство транспорту та зв'язку України. 22.12.2014
Опис По закiнченю дiї лiцензiї прогнозуємо її продовження.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасниками Товариства є фiзичнi особи, громадяни України в кiлькостi 94 особи д/н д/н д/н 100
Усього 100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 23 2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 4.Працiвникiв, яким вiдповiдно до чинного законодавства встановлено iнвалiднiсть (осiб): 1 5.Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк склав 438542,08 грн., 6.Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на113560,27 грн. 7.Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має.
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Роман Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укрторгтранссервiс" 04119, м.Київ, вул. Сiм'ї Хохлових 8, ЄДРПОУ 32253146 Директор,
Опис Голова правлiння: здiйснює оперативне керування всiєю роботою Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях та вчиняє вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Вiталiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1966
Освіта** Середня спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор
Опис Повноваження та обов`язки Голови Наглядової ради полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчогоо органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Олена Вiталiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1985
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї
Опис Подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi АТ, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв, проведення перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ та надання повiдомлення Загальним зборам про всi недолiки, виявленi в ходi перевiрок. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Роман Романович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1985
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор
Опис Подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi АТ, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв, проведення перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ та надання повiдомлення Загальним зборам про всi недолiки, виявленi в ходi перевiрок. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Тетяна Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримувала Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Заступник голови правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Лариса Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Вiларс Україна Директор
Опис Заступник голови правлiння: Ведення поточної дiяльностi, в повному обсязi виконує функцiї та обов'язки голови правлiння пiд час його вiдсутностi. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова правлiння Бренич Роман Михайлович д/н д/н д/н 07.02.2011 19147 38.0656 19147 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Бренич Роман Романович д/н д/н д/н 07.02.2011 445 0.8847 445 0 0 0
Член наглядової ради Бренич Тетяна Сергiївна д/н д/н д/н 07.02.2011 5335 10.6063 5335 0 0 0
Голова наглядової ради Сулiма Вiталiй Петрович д/н д/н д/н 07.02.2011 23811 47.338 23811 0 0 0
Заступник голови правлiння Сулiма Лариса Петрiвна д/н д/н д/н 07.02.2011 1081 2.1491 1081 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Сулiма Олена Вiталiївна д/н д/н д/н 07.02.2011 35 0.0696 35 0 0 0
Усього 49854 99.1133 49854 0 0 0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа д/н д/н д/н 07.02.2011 19147 38.0656 19147 0 0 0
фiзична особа д/н д/н д/н 07.02.2011 5335 10.6063 5335 0 0 0
фiзична особа д/н д/н д/н 07.02.2011 23811 47.338 23811 0 0 0
Усього 72775 96.0099 72775 0 0 0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2011
Кворум зборів** 49.56
Опис Пропозицiй вiд акцiонерiв у встановленi законодавством термiни щодо внесення доповнень до порядку денного не надiйшло. Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства повiдомлення про скликання загальних зборiв товариства порядок денний такий: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 4. Про змiну найменування товариства з найменування: Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" на найменування: Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза". 5. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом приведення Статуту у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердження Статуту у новiй редакцiї. 6. Про обрання нового складу Наглядової ради та голови Наглядової ради. 7. Про обрання нового складу Виконавчого органу та голови Виконавчого органу. 8. Про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї та голови Ревiзiйної комiсiї. 9. Про затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть Товариства, а саме: "Положення про загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", приведених у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та нової редакцiї статуту Товариства. 10. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту у встановленому порядку. Вiдповiдно до чинного законодавства України, Кворум для проведення зборiв не досягнуто, збори не є правомочними.
 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Тест"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22895859
Місцезнаходження Україна д/н 02222 Київ вул. Пухiвська, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 0673
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0445479100
Факс д/н
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна д/н 01001 м.Київ Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2791213
Факс (044)3777016
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Київ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14371869
Місцезнаходження Україна д/н 01030 м.Київ Б.Хмельницького, 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ№399097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2010
Міжміський код та телефон (044)2065197
Факс д/н
Вид діяльності Зберiгач ЦП
Опис д/н

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.12.2010 753/10/1/10 Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000110324 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 100 50300 5030000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до котирування, лiстингу/делiстингу не подавались. Усi акцiї розмiщенi серед акцiонерiв Товариства та сплаченi в повному обсязi. У звiтному 2011 роцi додатковий випуск акцiй Товариством не здiйснювався. У 2012 роцi додатковий випуск акцiй не планується.

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза", надалi Товариство, створене вiдповiдно до рiшення установчих зборiв засновникiв у формi акцiонерного товариства закритого типу та зареєстроване Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 21 Сiчня 1997 року. Метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької дiяльностi та отримання прибутку, задоволення потреб населення та суспiльного виробництва в продукцiї та послугах, що пропонуються товариством.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було та в подальшому не передбачається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувались норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку - П(С)БО, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Основнi засоби. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби", з урахуванням положень ст.146.5 4 Податкового Кодексу України №2755. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких складає бiльше 1 року та вартiсть якого (без ПДВ) бiльша 1000,00 грн. за одиницю. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкту основних засобiв. Малоцiннi необоротнi активи. В складi малоцiнних необоротних активiв облiковуються об'єкти вартiстю до1000,00 грн.(Без ПДВ) та очiкуваним термiном використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу). Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання (в момент введення в експлуатацiю) у розмiрi 100% їх вартостi вiдповiдно до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу України №2755 Нематерiальнi активи Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно iз П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" з урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 вiдповiдно до визначених груп. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. Запаси.Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси", виготовлених власними силами пiдприємства - згiдно П(С)БО 16. Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей. При складаннi балансу здiйснювалась оцiнка запасiв за первiсною вартiстю. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувався метод їх оцiнки по собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO). Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в облiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. Грошовi кошти. Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних рахунках i депозитах до запитання. Iноземної валюти пiдприємство не має. Дебiторська заборгованiсть. Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти". Визнання доходу. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається та вiдображається в облiку на дату вiдвантаження товарiв, а оцiнюється у вiдповiдностi з нормами П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування вiдповiдностi доходiв та витрат. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". Податки. Податковий облiк на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України №2755 з урахуванням Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнфiну України Витрати на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Тест" Код ЄДРПОУ 22895859 Зареєстроване Деснянською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi 04 жовтня 1994 р., № 22895859 №, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 0673, Рiшення АПУ № 100 вiд 30.03.2001 р., термiн дiї: до 30.03.2006 р. термiн дiї продовжено до 02.03.2011 р. Рiшенням АПУ №160/3 вiд 02.03.2006 р., термiн дiї продовжено до 24.02.2016 року Рiшенням АПУ №228/4 вiд 24.02.2011 р №, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв : Серiя АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рiшення № 469, термiн дiї: до 24.02.2016 р. т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухiвська, 2, audit-test@mail.ru Керiвник : Кириленко Олена Анатолiївна Iнформацiя про аудитора, який брав участь в аудиторськiй перевiрцi: Кириленко Олена Анатолiївна №, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора щодо присвоєння квалiфiкацiї аудитора: Серiя А, № 001156, Рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994р., термiн дiї продовжено до 28.04.2013 р. Рiшенням АПУ № 187/2 вiд 14.02.2008 р. А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (незалежного аудитора) про фiнансову звiтнiсть акцiонерного товариства закритого типу ?СПЕЦАВТОБАЗА? станом на 31 грудня 2011 року м. Київ 20 квiтня 2012 р. На пiдставi угоди № 17/03 вiд 17 березня 2012 р. ., та у вiдповiдностi до Законiв України: ?Про аудиторську дiяльнiсть?, ?Про цiннi папери i фондовий ринок?, ?Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi?, ?Про акцiонернi товариства?, ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi?, вiдповiдно до вимог ?Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006 р. iз змiнами), а також до вимог ?Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку? (Рiшення ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006р.), ?Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв? (Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р.), незалежною аудиторською фiрмою ?Аудит-Тест? проведено аудит фiнансової звiтностi Акцiонерне товариство закритого типу ?СПЕЦАВТОБАЗА? (далi АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА?, також Товариство) за 2011 рiк. Мiсце проведення аудиту ? м. Київ, вул. Плодова, 1. Дата початку проведення аудиту ? 17 березня 2012 р. Дата закiнчення проведення аудиту ? 20 квiтня 2012 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку i звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Таблиця № 1 Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма ?Аудит-Тест ? Код ЄДРПОУ 22895859 Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Деснянською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi 04 жовтня 1994 р., № 22895859 №, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру суб?єктiв аудиторської дiяльностi № 0673, Рiшення АПУ № 100 вiд 30.03.2001 р., термiн дiї ? до 30.03.2006 р. термiн дiї продовжено до 02.03.2011 р. Рiшенням АПУ №160/3 вiд 02.03.2006 р., термiн дiї продовжено до 24.02.2016 року Рiшенням АПУ №228/4 вiд 24.02.2011 р №, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рiшення № 469, термiн дiї ? до 24.02.2016 р. Телефон, поштова та електронна адреса т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухiвська, 2, audit-test@mail.ru Керiвник Кириленко Олена Анатолiївна Iнформацiя про аудитора, який брав участь в аудиторськiй перевiрцi Кириленко Олена Анатолiївна №, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора щодо присвоєння квалiфiкацiї аудитора Серiя А, № 001156, Рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994р., термiн дiї продовжено до 28.04.2013 р. Рiшенням АПУ № 187/2 вiд 14.02.2008 р. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо фiнансової звiтностi АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 ?Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi?, МСА 720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть?, МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фiнансової звiтностi?, МСА 570 ?Безперервнiсть?, МСА 705 ?Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора?. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансової звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома Голови правлiння Бренича Романа Михайловича . Для перевiрки наданi : 1. Установчi документи. 2. Реєстрацiйнi документи. 3. Форми фiнансової звiтностi за 2011 рiк.( форма № -м ?Баланс?, форма №2-м ?Звiт про фiнансовi результати?). 4. Журнал господарських операцiй за 2011 рiк. 5. Вiдомостi та картки аналiтичного i синтетичного облiку по рахункам бухгалтерського облiку за 2011 рiк. 6. Первиннi документи, що вiдображають фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства в 2011 роцi. Вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки. У ходi перевiрки встановлено: 1. Основнi вiдомостi про емiтента. Основнi вiдомостi про емiтента наведенi в таблицi № 2. Таблиця №2. Найменування емiтента Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА" Код ЄДРПОУ 05476486 Органiзацiйно-правова форма емiтента акцiонерне товариство Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв ААВ № 443738 Дата та номер первинної реєстрацiї 24.01.1997 р. № 1730 Орган, що видав свiдоцтво Святошинська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя Дати внесення змiн до установчих документiв 22.08.2005 р. 04.09.2008 р. 27.10.2010р. 07.02.2012р. мiсцезнаходження 04128, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Плодова, 1. Телефон (044) 502-03-86 Розрахунковий рахунок 26004413078401 МФО 322498 Назва банку ПАТ "АКБ "Київ" Засновник Фонд держмайна України Акцiонери станом на 31.12.2011 року Фiзичнi особи ? 94 акцiонера - 100% Основнi види дiяльностi, лiцензiї станом на 31.12.2011 р. 60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 63.40.0 Органiзацiя перевезення вантажiв 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 51.19.0 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту 71.10.0 Оренда автомобiлiв Лiцензiя Мiнiстерства транспорту та зв?язку України Серiя АВ, № 510044 на надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом, видана 23.12.2009 р., строк дiї ? з 23.12.2009 р. - до 23.12.2014 р. 2. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi. В товариствi застосована комп`ютерна форма ведення бухгалтерського облiку з використанням пакету прикладних програм ?1С: Бухгалтерiя?. Бухгалтерський облiк в товариствi проводився у вiдповiдностi до вимог: - Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? № 996-XIV вiд 16.07.99 р.; - нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами МФУ; - ?Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств, органiзацiй?, затвердженого Наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291. Облiкова полiтика в АТЗТ?СПЕЦАВТОБАЗА? визначена згiдно Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. Наказом про облiкову полiтику № 01-ОП вiд 01 сiчня 2011 р.. Облiкова полiтика була змiнена на виконання вимог Податкового Кодексу України , який набрав чинностi з 01.04.2011р. Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв, резервiв, розрахункiв та iнших активiв i пасивiв проводилась в АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? станом на 01.11.2011 р. Система бухгалтерського облiку товариства вiдповiдає його структурi i виду дiяльностi, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. 3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 3.1.Власний капiтал. Згiдно Статуту статутний капiтал АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? становить 5030000,00 грн. (п?ять мiльйонiв тридцять тисяч гривень 00 копiйок). Статутний капiтал Товариства подiлено на 50 300 шт. (п?ятдесят тисяч триста) акцiй номiнальною вартiстю 100. 00 грн. ( сто гривень 00 копiйок) кожна. Акцiї мають бездокументарну форму iснування. Тип та категорiя акцiй ? простi iменнi. Статутний фонд сплачено повнiстю. Емiсiйний дохiд вiдсутнiй. Випуск акцiй зареєстровано Центральним територiальним департаментом Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 09 грудня 2012 року, реєстрацiйний № 753/10/1/10 р. Станом на 31.12.2011 р. власний капiтал товариства складає 23997.8 тис. грн., у т.ч.: - статутний капiтал ? 5030.0 тис. грн., - додатковий капiтал ? 16958.6 тис. грн.. - нерозподiлений прибуток ? 2009.2 тис. грн. По рядку 320 балансу рахуються залишки фонду iндексацiї основних засобiв. Структура, облiк, оцiнка власного капiталу вiдповiдає чинним нормативам бухгалтерського облiку. Данi балансу вiдповiдають установчим документам. 3.2. Вартiсть чистих активiв. На 31.12.2011 р. вартiсть чистих активiв товариства, що розрахована за ?Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств? (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485) перевищує розмiр статутного капiталу на 18967.8 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств. 4. Розкриття iнформацiї за видами активiв та про зобов?язання. 4.1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї). Бухгалтерський облiк основних засобiв i нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 ?Основнi засоби? i П(С)БО № 8 ?Нематерiальнi активи?. Згiдно Наказу про облiкову полiтику в товариствi, до основних засобiв вiдносяться необоротнi матерiальнi активи вартiстю бiльше 1000,00 грн. При здiйсненнi облiку необоротних матерiальних активiв застосуються наступнi методи нарахування амортизацiї: - для основних засобiв ? податковий метод; з 01.04.2011 р ? прямолiнiйний метод. - для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв ? метод 100% нарахування зносу при передачi їх в експлуатацiю. В 2011 роцi була проведена дооцiнка основних засобiв (Звiт про незалежну оцiнку вiд 23.11.2011р. вiд Оцiнщика: ТОВ ?E.R.S.T.E?, сертифiкат №8871/09 вiд 31.08.2009р. Облiк операцiй з реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв за перiод, що перевiрявся, вiдповiдає чинному законодавству. Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв товариства складає 23498.0 тис. грн., в т.ч.: - будинки, споруди та передавальнi пристрої ? 23090.6тис. грн. ; - машини та обладнання ?43.8тис. грн. ; - транспортнi засобi ?252.3тис. грн. - iнвентар ? 110,8 тис. грн. ; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи ? 0 тис. грн. - нематерiальнi активи ? 0,5 тис. грн. 4.2. Облiк фiнансових iнвестицiй. В товариствi, згiдно даних бухгалтерського облiку, фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011 р. складають частки в статутних фондах iнших пiдприємств на суму 732.6 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображенi по собiвартостi, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 ?Фiнансовi iнвестицiї. 4.3. Облiк запасiв. При вибiрковiй перевiрцi, бухгалтерськiй облiк операцiй з запасами в 2011 р. вiдповiдає чинному законодавству. Дооцiнка та уцiнка залишкiв МШП не проводилася. Для визначення оцiнки залишку запасiв ТМЦ i вартостi реалiзованих запасiв використовувався метод ?ФIФО?. Залишки виробничих запасiв станом на 31.12.2011 р. ? 85.7 тис. грн. Облiк запасiв вiдповiдає вимогам ПСБО № 9 ?Запаси?. 4.4. Облiк коштiв i розрахункiв. Рух грошових коштiв по розрахунковому рахунку пiдтверджується виписками банку та додатками до них i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Облiк касових операцiй та дотримання встановлених лiмiтiв залишку грошових коштiв в касi вiдповiдають чинному законодавству звiтного перiоду. Станом на 31.12.2011 р. дебiторська i кредиторська заборгованiсть, за якою минув термiн позовної давностi, вiдсутня. За дебiторською заборгованiстю, яка пов?язана з реалiзацiєю продукцiї товарiв та послуг, створювався резерв сумнiвних боргiв за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Протягом 2011 року товариство користувалося короткостроковими кредитами банкiв. Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банку станом на 31.12.2011 р. ? 83.8 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть вiдображена згiдно П(С)БО №10 ?Дебiторська заборгованiсть?. Кредиторська заборгованiсть вiдображена згiдно П(С)БО №11 ?Зобов?язання?. Станом на 31.12.2011 р.: ? чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 211.3 тис. грн., ? резерв сумнiвних боргiв ? 18.2 тис. грн. ? iншi поточна дебiторська заборгованiсть ? 197.9 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги ? 337.0 тис. грн. Поточнi зобов?язання за розрахунками: ? з бюджетом ? 90.4 тис. грн.; ? зi страхування ? 14.7 тис. грн.; ? з оплати працi ? 30.2 тис. грн.; ? iншi поточнi зобов?язання ? 173.1 тис. грн. Вибiркова перевiрка розрахункiв по заробiтнiй платi i соцiальному страхуванню вiдхилень, щодо вимог та вiдповiдностi чинному законодавству звiтного перiоду, не виявила. 4.5. Облiк довгострокових зобов'язань. Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фiнансових та iнших зобов?язань, довгостроковими кредитами банкiв не користувалось. 5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. 5.1. Облiк доходiв i витрат. Протягом 2011 року АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? мало дохiд вiд наступних видiв дiяльностi , що передбаченi статутом : - дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту ? 4306.8 тис. грн. Крiм того, товариство мало iншi операцiйнi доходи ? 1.9 тис. грн. Iншi доходи - 78,5 тис. грн. Облiк доходiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 15 ?Доход?. Витрати операцiйної дiяльностi за 2011 рiк ? 3394.3 тис. грн. в т.ч. : - матерiальнi затрати ? 920,1 тис .грн., - витрати на оплату працi ? 445,8 тис. грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи ? 169,4 тис. грн., - амортизацiя ?728,4 тис. грн., - iншi операцiйнi витрати ? 1130,6 тис. грн., Iншi i витрати ? 114.2 тис. грн. Податок на прибуток ? 12.7 тис. грн.. Облiк витрат проводився вiдповiдно П(С)БО № 16 ?Витрати? с застосуванням 9 класу рахункiв згiдно ?Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств, органiзацiй?, затвердженого Наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291. 5.2. Чистий прибуток (збиток). За пiдсумками 2011 року чистий прибуток товариства дорiвнює 148.2 тис. грн. Наростаючим пiдсумком станом на 31.12.2011 р. нерозподiлений прибуток ? 2009.2 тис. грн. Вiдповiдно до установчих документiв, порядок покриття збиткiв та розподiлу прибуткiв, визначення розмiру щорiчних вiдрахувань до фондiв розглядаються та затверджуються вищим органом товариства. За пiдсумками 2011 р. прибуток товариства не розподiлявся. 6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року, порядку виконання значних правочинiв та стану корпоративного управлiння Протягом термiну дiї в 2011 р. ?Положення про подання адмiнiстративних даних емiтентами з закритим (приватним) розмiщенням цiнних паперiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку? (Рiшення ДКЦПФР вiд 01 березня 2011 р №187), АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? подання даних про юридичний факт не здiйснювало, у зв?язку з вiдсутнiстю юридичного факту данi про який подаються до ДКЦПФР. У 2011 роцi АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? значнi правочини, визначенi Законом України ?Про акцiонернi товариства? вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI (iз внесеними змiнами та доповненнями) (далi ? Закон № 514), не вчиняло. Система корпоративного управлiння у АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? знаходиться в стадiї впровадження на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Служба внутрiшнього аудиту в АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? вiдсутня. 07 лютого 2012 року загальними зборами акцiонерiв АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? було прийнято рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України ?Про акцiонернi товариства? та пов?язану з цим змiну найменування товариства, здiйснити змiну найменування Товариства з Акцiонерного товариства закритого типу "СПЕЦАВТОБАЗА" на Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА", зберiгши при цьому всi права i обов?язки Акцiонерного товариства закритого типу "СПЕЦАВТОБАЗА". 7. Аналiз фiнансового стану. Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? станом на 31.12.2010 р. i на 31.12.2011 р. характеризується показниками , що зведено в таблицi № 3. Таблиця № 3. Показники На 31.12.2010 На 31.12.2011 р. Примiтки (нормативнi значення) 1. Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) Не менше К 1.1= р.260 + р.270(форма № 1м) / 0.47 0.68 1.0 - 2.0 р.620 + р.630 (форма № 1м) 1.2.Термiнової лiквiдностi (промiжний К покриття) Не менше К 1.2 = р.260 ? (рр.100?140) + р.270 (ф.№1м) / 0.41 0.56 0.6 - 0.8 р.620 + р.630 (форма № 1м) 1.3. Абсолютної лiквiдностi Не менше К 1.3=р.230 + р.240 (ф. № 1м) / ----- --- 0.2 ? 0.25 р.620 + р.630 (форма № 1м) 2. Коефiцiєнт автономiї: Не менше К2 = I роздiл пасиву балансу (р.380)/ 0.91 0.97 0.5 Пiдсумок активу балансу (р.280) 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi Не менше К3= I роздiл пасиву балансу/ 9.59 32.91 0.5 Р.430 + р.480 + р.620 + р.630 (ф № 1м) 4. Коефiцiєнт фiнансування =< 0.5 К4 = р.430+р.480+р.620+ряд.630(ф.№1м)/ 0.10 0.03 Не>1 Р.380 (ф№1м) Зменшення 5. Частка необоротних активiв в загальнiй сумi активiв К5= р.080 ? рр.040 (форма №1м)/ 0.87 0.98 Пiдсумок активу балансу (р.280) 6. Чистий оборотний капiтал (тис.грн.) р.260 ? р. 620 -421.2 -233.3 >0 7. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу К7= р.260-р.620(ф№1м)/Р.380(ф№1м) -0.06 -0.01 > 8. Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу К8= р.030ф№2м)/(р.380(гр.3) + р.380(гр.4)) : 2 ---- 0.23 > 9. Рентабельнiсть активiв К9= чистий прибуток (р.220 форма №2)/ ---- 0.01 > (рр.080+260+270 на поч +рр. 080+260+270на кiнець) : 2 10. Рентабельнiсть капiталу К10 = чистий прибуток (р.190 форма №2м)/ ---- 0.01 (р.380 на початок + р.380 на кiнець):2 (ф.№1м) 11. Коефiцiєнт загальної рентабельностi К11= р.070 (форма №2м)/ 1.13 1.05 > р.120 (ф.№2м) Аналiз показникiв фiнансового стану свiдчiть про полiпшення фiнансової стiйкостi та платоспроможностi АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? станом на 31.12.2011 року в зрiвняннi з 2010 роком. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не наглядали за проведенням iнвентаризацiї активiв (необоротних активiв) Товариства станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року чи на другу дату, в зв?язку з чим не можемо висловити безумовно-позитиву думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки?, надана iнформацiя дає повне i дiйсне уявлення про реальний стан активiв та пасивiв АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА?. Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає чинному законодавству України та нормативним вимогам нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України i прийнятiй облiковiй полiтицi та в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фактичний фiнансово-господарський стан АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? на 31.12.2011 року. Пояснювальний параграф Звертаємо увагу на те, що на дату затвердження звiтностi АТЗТ ?СПЕЦАВТОБАЗА? функцiонує у нестабiльному економiчному середовищi, що пов?язано з свiтовою економiчною кризою. Як результат, дiяльнiсть, що проводиться, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню дiяльнiсть пiдприємства не може бути визначений на даний момент. Тому фiнансова звiтнiсть, що додається не мiстить коригувань, якi могли б стати результатом такої непевностi. Вони будуть вiдображенi в звiтностi, як тiльки стануть вiдомi та зможуть бути оцiненими. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги цi питання. Директор ПП ?Аудит-Тест? Кириленко О. сертифiкат аудитора серiї А № 001156, чинний до 28 квiтня 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi Товариства є: 1) надання послуг перевезення речей (переїзду), надання в оренду вантажних автомобiлiв; 2) здавання в найм (оренду) власного нерухомого майнаофiсно-складського призначення. Основнi клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи - резиденти України. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є змiни у податковому законодавствi та порушення термiнiв розрахункiв з боку контрагентiв. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв надаваних послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту полягають в оперативному реагуваннi на змiни у податковому законодавствi, полiпшеннi якостi послуг. Основними каналами збуту є укладання довгострокових договорiв на надання послуг. При наданнi послуг сировина не використовується. Стан розвитку галузi, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть Товариство характеризується перевищенням пропозицiї над попитом, Товариство не здiйснює впровадження нових технологiй та товарiв на український ринок, положення Товариства на ринку характеризується як стабiльне. Товариство не займає домiнуючого положення на ринку; галузь, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент характеризується високим рiвнем конкуренцiї та передбачає можливiсть збiльшення частки емiтента у цiй галузi. Емiтент передбачає у перспективi розширення дiяльностi як у кiлькiсному обчисленнi, так i якiсному. Емiтент не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Емiтент не здiйснював суттєвих придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв, пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби Товариства: автомобiльний вантажний транспорт та власне нерухоме майно, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтальне будiвництво в Товариствi на протязi року не було i не планується в найближчому роцi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть замовникiв. Суттєво на роботу Товариства впливають: рiвень доходiв торгiвельних органiзацiй, нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї за порушення податкового законодавства за звiтний перiод складають 246,00грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному роцi Товариство не планує розширення основних видiв дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк не мав.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом звiтного перiоду Товариство виступало стороною в судових справах: 1) вiдкр.провадження по справi за позовом Арбузова Е. М. - 01.12.2010р. у Святошинському районному судi, щодо стягнення 142841,0грн матерiальних збиткiв, заподiяних у результатi ДТП.Рiшенням Апеляцiйного суду вiд 28.03.2011р.:позов задовiльнити частково на суму41927,0 грн. Рiшення виконане в повному обсязi вiдповiдачем. 2)вiдкр.провадження по справi за позовом АТЗТ "Спецавтобаза" до ТОВ "Логлаб Україна" - 31.12.2010р.Господарським судом м.Києва, щодо стягнення з вiдповiдача 18400,0 грн. , що становить заборгованiсть за наданi послуги, та розмiр штрафу.Рiшення суду вiд 03.02.2011р.: Задовiльнити позов в повному обсясi. 14.04.2011р. вiдкрито виконавче провадження по справi, справа знаходиться у виконавчiй службi. рiшення не було задовiльнено на кiнець звiтнього перiоду. 3)вiдкр.провадження апеляцiйного суду 11.10.2011р. за позовом ДПI Святошинського району, щодо сплати донарахованого земельного податку на суму 43758,0 грн. Рiшенням Апеляцiйного суду вiд 02.11.2011р. у позовi вiдмовлено.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7078.7 23498 0 0 7078.7 23498
будівлі та споруди 6384.1 23090.6 0 0 6384.1 23090.6
машини та обладнання 63.6 43.8 0 0 63.6 43.8
транспортні засоби 549.1 252.3 0 0 549.1 252.3
інші 81.9 111.3 0 0 81.9 111.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7078.7 23498 0 0 7078.7 23498
Опис На пiдприємствi для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами: 1. Основнi засоби: 1.1. Земельнi дiлянки 1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель 1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1.4. Машини та обладнання 1.5. Транспортнi засоби 1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1.7. Тварини 1.8. Багаторiчнi насадження 1.9. Iншi основнi засоби 2. Iншi необоротнi матерiальнi активи 2.1. Бiблiотечнi фонди 2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) 2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди 2.4. Природнi ресурси 2.5. Iнвентарна тара 2.6. Предмети прокату 2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи 3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об?єкта основних засобiв. Лiквiдацiйну вартiсть об?єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю. Товариство використовує основнi засоби за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Усi основнi засоби використовуютья у господарськiй дiяльностi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 23997.8 7577.8
Статутний капітал (тис. грн.) 5030 5030
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5030 5030
Опис Згiдно рiшення ДЕРЖАВНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ N 485 вiд 17.11.2004 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" 1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: 2.1 Необоротнi активи (код рядка балансу форма 1, далi - р.):нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010 незавершене будiвництво р. 020 основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030 довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040 iншi фiнансовi iнвестицiї р. 045 довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050 iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи р. 060 + р. 070 2.2 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу ):запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 векселi одержанi р. 150 дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 190, 200, 210 поточнi фiнансовi зобов'язання р. 220 грошовi кошти р. 230, 240 iншi оборотнi активи р. 250 2.3 Витрати майбутнiх перiодiв р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1 Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т.ч.короткостроковi кредити банкiв р. 500 поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями р. 510 виданi векселi р. 520 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530 поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв р. 540 з бюджетом р. 550 з позабюджетних платежiв р. 560 зi страхування р. 570 з оплати працi р. 580 з учасниками р. 590 iз внутрiшнiх розрахункiв р. 600 iншi поточнi зобов'язання р. 610 3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв р. 430 3.4 Доходи майбутнiх перiодiв р. 630 4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).
Висновок На 31.12.2011 р. вартiсть чистих активiв товариства, що розрахована за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485) перевищує розмiр статутного капiталу на 18967.8 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств.

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 83.8 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 90.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 254.515 X X
Інші зобов'язання X 300.85 X X
Усього зобов'язань X 729.2 X X
Опис: Кредиторська заборгованiсть вiдображена згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання". Станом на 31.12.2011 р.: Заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП) станом на 31.12.2011 року у товариства немає. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 337.0 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: 1. з бюджетом 90.4 тис. грн.; 2. зi страхування 14.7 тис. грн.; 3. з оплати працi 30.2 тис. грн.; 4. iншi поточнi зобов?язання 173.1 тис. грн. Датою виникнення кредиторської заборгованостi є 31.12.2011р.. Дата погашення кредиторської заборгованостi 10.01.2012р.

Інформація про стан корпоративного управління

 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядової ради не створювалися.
Інші (запишіть)  

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть)  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть):   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Так Так Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Ні Ні Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть):  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть)  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитора не змiнювали протягом останнiх трьох рокiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв не змiнювали.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві:

Річна фінансова звітність

 

  Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Спецавтобаза" за ЄДРПОУ 05476486
Територія 04128 м.Київ Плодова, 1 за КОАТУУ 8038600000
Вид економічної діяльності   за КВЕД 60.24.0
Середня кількість працівників (чол.) 23 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 04128 м.Київ Плодова, 1
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


 

Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 187.7 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 7078.7 23498.0
- первісна вартість 031 9468.5 31314.4
- знос 032 ( 2389.8 ) ( 7816.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 732.6 732.6
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 7999.0 24230.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 43.8 85.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 245.6 211.3
- первісна вартість 161 245.6 229.5
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 18.2 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.2 0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 65.2 197.9
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2.1 0.5
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 12.4 0.5
Усього за розділом II 260 369.3 495.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.5
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 8368.3 24727.0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 5030 5030
Додатковий вкладений капітал 320 686.8 16958.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1861 2009.2
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 7577.8 23997.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 83.8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 512.9 337
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 21.5 90.4
- зі страхування 570 11 14.7
- з оплати праці* 580 22.4 30.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 222.7 173.1
Усього за розділом IV 620 790.5 729.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 8368.3 24727
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


 

Примітки Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних стандартiв Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно з п.10 П(с)БО 2 "Баланс" нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк основних засобiв в товариствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2011 року складає 31314,4 тис.гривень i нарахованим зносом 7816,4 тис.грн. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають синтетичному. Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 та вiдповiдним наказом про облiкову полiтику в товариствi. Станом на 01.04.2011 року товариством була проведена iнвентаризацiя основних засобiв на пiдставi наказу товариства та вимог пiдпункту 6 пiдроздiлу 4 "Особливостi справляння податку на прибуток пiдприємств" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI та у вiдповiдностi iз вимогами Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". До наказу про облiкову полiтику товариством були внесенi змiни щодо нарахування амортизацiї основних засобiв. Залишки грошових коштiв на поточному рахунку вiдповiдає випискам банку i складає 0,5 тис.грн. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i визнавало активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод та може достовiрно визначена її сума.
Керівник Бренич Р.М.
Головний бухгалтер ТОВ "Армакс" Директор Торопов М. С. 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4306.8 3801
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 717.8 ) ( 633.5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3589 3167.5
Інші операційні доходи 040 1.9 174.8
Інші звичайні доходи 050 78.5 2
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3669.4 3344.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 924.6 1732.6
Інші операційні витрати 090 ( 2469.7 ) ( 1211.9 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 114.2 ) ( 9.9 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 3508.5 ) ( 2954.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 160.9 ) ( 389.9 )
Податок на прибуток 140 ( 12.7 ) ( 7.5 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 148.2 ) ( 382.4 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 2
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


 

Примітки Зазначаємо, що програмою не вiрно використано нашi данi. А саме: рядок080 за звiтний перiод=(924,6), за попереднiй=(1732.6); рядок130 за звiтний перiод = 160,9, за попереднiй=389,9;рядок150 за звiтний перiод=148,2, за попереднiй=382,4;рядок201 за попереднiй перiод=2,0. Протягом 2011 року АТЗТ"СПЕЦАВТОБАЗА" мало дохiд вiд наступних видiв дiяльностi , що передбаченi статутом : - дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту ? 4306.8 тис. грн. Крiм того, товариство мало iншi операцiйнi доходи 1.9 тис. грн. Iншi доходи - 78,5 тис. грн. Облiк доходiв вiдповiдає вимогам П(С)БО № 15 "Доход". Витрати операцiйної дiяльностi за 2011 рiк 3394.3 тис. грн. в т.ч. : - матерiальнi затрати 920,1 тис .грн., - витрати на оплату працi 445,8 тис. грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи 169,4 тис. грн., - амортизацiя 728,4 тис. грн., - iншi операцiйнi витрати 1130,6 тис. грн., Iншi i витрати 114.2 тис. грн. Податок на прибуток 12.7 тис. грн.. Облiк витрат проводився вiдповiдно П(С)БО № 16"Витрати" с застосуванням 9 класу рахункiв згiдно "Плану рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств, органiзацiй", затвердженого Наказом МФУ вiд 30.11.99 р. № 291.
Керівник Бренич Р.М.
Головний бухгалтер ТОВ "Армакс" Директор Торопов М. С.

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780 не подавався