Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Бренич Роман Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.05.2013
(дата)


 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05476486
Місцезнаходження емітента
04128 Україна Київська Святошинський р-н м. Київ вул. Плодова, 1
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)5020386 (044)4002265
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.05.2013
  (дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці sites.google.com/site/specavtobaza1 в мережі Інтернет 30.05.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки - Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. - Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. - Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. - Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. - Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. - Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. - Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. - Пiдприємство не замовляло i не видавало власникам бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв. - Пiдприємство не замовляло i не видавало власникам бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв. - Товариство зобов"язань за кредитами не має. - Товариство зобов"язань за облiгацiями не має. - Товариство зобов"язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. - Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. - Засновникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (юридичнi особи) немає. - Юпридичних осiб (власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй) немає. - Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери - нема. - Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається, у зв' язку з тим, що Товариство займається видами дiяльностi, якi не не класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Товариство не є фiнансовою установою.

Основні відомості про емітента

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА"
Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "СПЕЦАВТОБАЗА"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 04128
Область, район Київська Святошинський р-н
Населений пункт м. Київ
Вулиця, будинок вул. Плодова, 1

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва ААВ № 448315
Дата державної реєстрації 24.01.1997
Орган, що видав свідоцтво Святошинська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 5030000
Сплачений статутний капітал (грн.) 5030000

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "КИЇВ"
МФО банку 322498
Поточний рахунок 26004413078401
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Ерсте Банк"
МФО банку 380009
Поточний рахунок 260043225

Основні види діяльності

 

49.41 [2010]Вантажний автомобiльний транспорт
49.42 [2010]Надання послуг перевезення речей (переїзду)
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРIВ I ВАНТАЖIВ АВТОМОБIЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВIДПОВIДНО ДО ВИДIВ РОБIТ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ ”ПРО АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ” АВ 510044 23.12.2009 ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ, 01135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14 22.12.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): по закiнченю дiї лiцензiї прогнозуємо її продовження.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
       
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Громадяни України в кiлькостi 94 осiб д/н д/н 01.01.1970 д/н 100
Усього 100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 24 2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 10 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2 4.Працiвникiв, яким вiдповiдно до чинного законодавства встановлено iнвалiднiсть (осiб): 1 5.Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк склав 399489,21 грн., 6.Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 16587,46 грн. 7.Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має.
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Роман Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 910034 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укрторгтранссервiс" 04119, м.Київ, вул. Сiм'ї Хохлових 8, ЄДРПОУ 32253146 Директор
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) -29 Попереднi посади: - ТОВ "Укрторгтранссервiс" 04119, м.Київ, вул. Сiм'ї Хохлових 8, ЄДРПОУ 32253146 Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Вiталiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 422212 11.08.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1966
Освіта** середня спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 26 Попереднi посади: ТОВ "Український квас" г. Киев, ул. Эжена Потьє, 6.,Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Олена Вiталiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 831039 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1985
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 Попереднi посади: АТЗТ "Спецавтобаза" Член ревiзiйної комiсiї Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Романа Романович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 533183 13.02.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1985
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТЗТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 Попереднi посади: АТЗТ "Спецавтобаза" Голова ревiзiйної комiсiї. ТОВ "Укрторгтранссервiс" Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член Спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бренич Тетяна Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 910035 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi АТЗТ "Спецавтобаза"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: - Спецiалiст з рiелтерської дiяльностi АТЗТ "Спецавтобаза" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сулiма Лариса Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 831038 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Вiларс Україна Директор
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) -16 Попереднi посади: ТОВ Вiларс Україна Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Бренич Роман Михайлович СН 910034 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 19147 38.0656 19147 0 0 0
Голова Спостережної ради Сулiма Вiталiй Петрович СО 422212 11.08.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 23811 47.338 23811 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Сулiма Олена Вiталiївна СО 831039 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 35 0.0696 35 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Бренич Романа Романович СО 533183 13.02.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 445 0.8847 445 0 0 0
Член Спостережної ради Бренич Тетяна Сергiївна СН 910035 13.10.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 5335 10.6063 5335 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Сулiма Лариса Петрiвна СО 831038 21.12.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.2011 1081 2.1491 1081 0 0 0
Усього 49854 99.1133 49854 0 0 0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
                   
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бренич Роман Михайлович д/н д/н д/н 07.02.2011 19147 38.0656 19147 0 0 0
Бренич Тетяна Сергiївна д/н д/н д/н 07.02.2011 5335 10.6063 5335 0 0 0
Сулiма Вiталiй Петрович д/н д/н д/н 07.02.2011 23811 47.338 23811 0 0 0
Усього 48293 96.0099 48293 0 0 0
 

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.02.2012
Кворум зборів** 99.11
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв, про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт Спостережної ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 р. 6. Про розподiл прибутку товариства та порядок покриття збиткiв. 7. Про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та пов'язану з цим змiну найменування товариства. 8. Про затвердження нової редакцiї статуту товариства, у зв'язку зi змiною найменування та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Про затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть товариства. 10. Про вiдкликання спостережної ради та обрання наглядової ради товариства. 11. Про вiдкликання ревiзiйної комiсiї та обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства. 12. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу товариства. 13. Про отримання кредиту пiд заставу нерухомостi, яка належить АТЗТ "Спецавтобаза" Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: немає. Результати розгляду питань порядку денного: По всiм питанням порядку денного було проголосовано "ЗА" 49854 голосiв, або 100%. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.07.2012
Кворум зборів** 99.11
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про обрання голови та секрктаря загальних зборiв, про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту та балансу за 2011 р. 6. Про розподiл прибутку товариства та порядок покриття збиткiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: немає. Результати розгляду питань порядку денного: По всiм питанням порядку денного було проголосовано "ЗА" 49854 голосiв, або 100%. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Київ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 14371869
Місцезнаходження 01030, м.Київ, Б.Хмельницького, 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ№399097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паерiв та Фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2010
Міжміський код та телефон (044)2065197
Факс (044)2065197
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис дн

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження 04107, м.Київ, Татарська, 7, к. 54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України,
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон (044)2239320
Факс (044)2239320
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис дн

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Значення відсутнє в довіднику233
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паерiв та Фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279- 65-40, 279-13-25
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Договiр № Е-1443 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 16.09.2010 року. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.12.2010 753/10/1/10 Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000110324 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 50300 5030000 100
Опис Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї не викупались. Держава акцiями Товариства не володiє.

Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза", надалi Товариство, створене вiдповiдно до рiшення установчих зборiв засновникiв у формi акцiонерного товариства закритого типу та зареєстроване Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 21 Сiчня 1997 року. Метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької дiяльностi та отримання прибутку, задоволення потреб населення та суспiльного виробництва в продукцiї та послугах, що пропонуються товариством.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було та в подальшому не передбачається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувались норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку - П(С)БО, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Основнi засоби. Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби", з урахуванням положень ст.146.5 4 Податкового Кодексу України №2755. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких складає бiльше 1 року та вартiсть якого (без ПДВ) бiльша 1000,00 грн. за одиницю. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкту основних засобiв. Малоцiннi необоротнi активи. В складi малоцiнних необоротних активiв облiковуються об'єкти вартiстю до1000,00 грн.(Без ПДВ) та очiкуваним термiном використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу). Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання (в момент введення в експлуатацiю) у розмiрi 100% їх вартостi вiдповiдно до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу України №2755 Нематерiальнi активи Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно iз П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" з урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 вiдповiдно до визначених груп. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. Запаси.Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси", виготовлених власними силами пiдприємства - згiдно П(С)БО 16. Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей. При складаннi балансу здiйснювалась оцiнка запасiв за первiсною вартiстю. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувався метод їх оцiнки по собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO). Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в облiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. Грошовi кошти. Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних рахунках i депозитах до запитання. Iноземної валюти пiдприємство не має. Дебiторська заборгованiсть. Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти". Визнання доходу. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) визнається та вiдображається в облiку на дату вiдвантаження товарiв, а оцiнюється у вiдповiдностi з нормами П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування вiдповiдностi доходiв та витрат. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". Податки. Податковий облiк на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України №2755 з урахуванням Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнфiну України Витрати на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.
Текст аудиторського висновку
01103, м. Київ, вул.Татарська, 7, к.54, п/р 260061823 в ПАТ „Кредитпромбанк”, МФО300863, ЗКПО 32736376, т/ф. 223-93-20, e-mail: urholding-audit@rambler.ru СВIДОЦТВО про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi 3488 вiд 25.11. 2004 року Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза" за 2012 рiк 23 травня 2013 року м. Київ Згiдно договору № 04-78 вiд 13 травня 2013 р. Аудиторською фiрмою ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 3488 вiд 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, яке видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза" за 2012 рiк. Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит": м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54. Телефон/факс: 223-93-20. Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 001038 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.03. 2010 року (строк дiї до 29.10.2014 р.). Перевiрка проводилась з 13 по 23 травня 2013 р. 1. Основнi вiдомостi про товариство Повна назва – Приватне акцiонерне товариство "Спецавтобаза" Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 05476486 Мiсцезнаходження – 04128, м. Київ, вул. Плодова, буд. 1 Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.01.1997 р. Види дiяльностi за КВЕД: 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв 2. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї 1. Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва за 2012 рiк у складi: - Баланс станом на 31.12.2012 р. - Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк. 2. Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2012 рiк. 3. Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2012 рiк. 3. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360. Ми виконали аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза", що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, а також iнформацiю про суттєвi аспекти облiкової полiтики. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй в первинних документах, зберiгання оброблених первинних документiв, регiстрiв i звiтностi покладається на керiвника товариства. Вiдповiдальнiсть за дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй покладається на головного бухгалтера товариства. Вiдображення господарських операцiй у бухгалтерському облiку здiйснювалося згiдно з облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом № 1-ОП вiд 01.01.2010 р. Товариство здiйснює облiк основних засобiв згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО 7) та Методичними рекомендацiями з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 вересня 2003 р. № 561. Вартiсть власних основних засобiв товариства станом на 31.12.2012 р. становить: - первiсна вартiсть – 32511,1 тис. грн.; - залишкова вартiсть – 22677,9 тис. грн.; - знос – 9833,2 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом. Облiк фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91. Станом на 31.12.2012 р. вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 732,6 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Визнання та первiсна оцiнка запасiв на пiдприємствi проводиться згiдно П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. № 246. Станом на 31.12.2012 р. балансова вартiсть виробничих запасiв складає 137,0 тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237. Станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть становить: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 180,3 тис. грн. В пiдсумок балансу дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12. 2012 р. не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 0,2 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 299,8 тис. грн. Вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2012 р. становить 3,8 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. балансова вартiсть iнших оборотних активiв становить 4,7 тис. грн. Товариство здiйснює облiк зобов’язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов’язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20. Станом на 31.12.2012 р. поточнi зобов’язання товариства включають: Короткостроковi кредити банкiв – 495,0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 211,2 тис. грн. Поточнi зобов’язання за розрахунками: - з бюджетом – 21,3 тис. грн.; - зi страхування – 5,2 тис. грн.; - з оплати працi – 13,6 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання становлять 400,9 тис. грн. В балансi поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення. Станом на 31.12.2012 р. розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза" складає 5030000,0 грн. (п’ять мiльйонiв тридцять тисяч). Статутний капiтал товариства подiлений на 50300 (п’ятдесят тисяч триста) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,0 грн. кожна. Вартiсть iншого додаткового капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. становить 16958,6 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. нерозподiлений балансовий прибуток товариства становить 900,5 тис. грн. Чистий збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк складає 1108,6 тис. грн. Дохiд пiдприємства визначається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути визначена достовiрно. Правильнiсть класифiкацiї та оцiнки доходу вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО № 15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290. Визнання витрат виробництва на пiдприємствi в цiлому проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО № 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318 (iз змiнами i доповненнями). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням або збiльшенням зобов’язань. 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися. 5. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i на- лежними для формування аудиторського висновку. 6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Станом на 31.12.2012 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 22889,1 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 17859,1 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 8. Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства закритого типу "Спецавтобаза"вiд 07 лютого 2012 р. вiдбулася змiна складу посадових осiб: Посадова особа Голова спостережної ради Сулiма Вiталiй Петрович звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бренич Романа Романович звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Голова правлiння Бренич Роман Михайлович звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Член спостережної ради Бренич Тетяна Сергiївна звiльнена з посади 07.02.2012у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Член спостережної ради Сулiма Лариса Петрiвна звiльнена з посади 07.02.2012у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сулiма Олена Вiталiївна звiльнена з посади 07.02.2012у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа Голова спостережної ради Сулiма Вiталiй Петрович призначена на посаду термiном на 3 роки з 07.02.2012. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бренич Романа Романович призначена на посаду термiном на 3 роки з 07.02.2012. Посадова особа Голова правлiння Бренич Роман Михайлович призначена на посаду безстроково з 07.02.2012. Посадова особа Член спостережної ради Бренич Тетяна Сергiївна призначена на посаду термiном на 3 роки з 07.02.2012. Посадова особа Заступник Голови Правлiння Сулiма Лариса Петрiвна призначена на посаду безстроково з 07.02.2012. Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Сулiма Олена Вiталiївна призначена на посаду термiном на 3 роки з 07.02.2012. Посадова особа Член правлiння Заславець Свiтлана Вiкторiвна звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Член правлiння Сулiма Валерiя Сергiївна звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кухельний Микола Михайлович звiльнена з посади 07.02.2012 у зв'язку iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Стан корпоративного управлiння товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 11. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Висновок Ми провели аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза", що додається, станом на 31.12.2012 р., а також вiдповiдного звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань на кiнець фiнансового 2012 року товариством не проводилась. Виявленi обмеження не мають суттєвого впливу на висловлювання думки аудитора щодо достовiрностi фiнансової звiтностi. На нашу думку, за винятком впливу iнформацiї, викладеної в попередньому абзацi, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Спецавтобаза" станом на 31 грудня 2012 р., а також результати його фiнансової дiяльностi за 2012 рiк. Фiнансова звiтнiсть складена у повному обсязi згiдно з Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. Директор Аудиторської фiрми ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" Прокопч.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi Товариства є: 1) надання послуг перевезення речей (переїзду), надання в оренду вантажних автомобiлiв; 2) здавання в найм (оренду) власного нерухомого майнаофiсно-складського призначення. Основнi клiєнти - фiзичнi та юридичнi особи - резиденти України. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є змiни у податковому законодавствi та порушення термiнiв розрахункiв з боку контрагентiв. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв надаваних послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту полягають в оперативному реагуваннi на змiни у податковому законодавствi, полiпшеннi якостi послуг. Основними каналами збуту є укладання довгострокових договорiв на надання послуг. При наданнi послуг сировина не використовується. Стан розвитку галузi, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть Товариство характеризується перевищенням пропозицiї над попитом, Товариство не здiйснює впровадження нових технологiй та товарiв на український ринок, положення Товариства на ринку характеризується як стабiльне. Товариство не займає домiнуючого положення на ринку; галузь, у якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент характеризується високим рiвнем конкуренцiї та передбачає можливiсть збiльшення частки емiтента у цiй галузi. Емiтент передбачає у перспективi розширення дiяльностi як у кiлькiсному обчисленнi, так i якiсному. Емiтент не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Емiтент не здiйснював суттєвих придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв, пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства: автомобiльний вантажний транспорт та власне нерухоме майно, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтальне будiвництво в Товариствi на протязi року не було i не планується в найближчому роцi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть замовникiв. Суттєво на роботу Товариства впливають: рiвень доходiв торгiвельних органiзацiй, нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2012 р. було нараховано та сплачено штрафних санкцiй на загальну суму 4747,36 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступному роцi Товариство не планує розширення основних видiв дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк не мав.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звтнього перiоду Товариство виступало стороною в судових справах: 1) 09.07.2012 р. у Святошинському районному судi м. Києва вiдкрито провадження у цивiльнiй справi за позовом Арбузова Едуарда Миколайовича до Акцiонерного товариства закритого типу "Спецавтобаза" (ПрАТ "Спецавтобаза"), третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору: Литвин Андрiй Васильович, про вiдшкодування збиткiв, заподiяних у результатi ДТП. Цiна позову - 46338,69 грн.. 08.08.2012 р. представником ПрАТ "Спецавтобаза" подано апеляцiйну скаргу на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва про вiдкриття провадження по справi. 23.08.2012 р. Апеляцiйний суд м. Києва призначив розгял апеляцiйної скарги на 27.09..2012 р. о 10 год. 30 хв. за адресою: 03680, м. Київ, вул. Соломянська, 2-а. 27.09.2012 р. Апеляцiйним судом м. Києва винесено ухвалу в якiй частково задоволено вимоги апеляцiйної скарги вiд 08.08.2012 р.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23498 22677.9 0 0 23498 22677.9
будівлі та споруди 23090.6 22423.8 0 0 23090.6 22423.8
машини та обладнання 43.8 32.8 0 0 43.8 32.8
транспортні засоби 252.3 131.9 0 0 252.3 131.9
інші 111.3 89.4 0 0 111.3 89.4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 23498 22677.9 0 0 23498 22677.9
Опис На пiдприємствi для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами: 1. Основнi засоби: 1.1. Земельнi дiлянки 1.2. Капiтальнi витрати на полiпшення земель 1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1.4. Машини та обладнання 1.5. Транспортнi засоби 1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1.7. Тварини 1.8. Багаторiчнi насадження 1.9. Iншi основнi засоби 2. Iншi необоротнi матерiальнi активи 2.1. Бiблiотечнi фонди 2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) 2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди 2.4. Природнi ресурси 2.5. Iнвентарна тара 2.6. Предмети прокату 2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи 3. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об?єкта основних засобiв. Лiквiдацiйну вартiсть об?єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю. Товариство використовує основнi засоби за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Усi основнi засоби використовуютья у господарськiй дiяльностi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22889.1 23997.8
Статутний капітал (тис. грн.) 5030 5030
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5030 5030
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17859.1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17859.1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18967.8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18967.8 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 495 X X
у тому числі:  
Кредит ПАТ "БАНК СIЧ". Договiр № 19 вiд 16.02.2012. 16.02.2012 495 21 15.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
         
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
         
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
         
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
      X  
Податкові зобов'язання X 21.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 313.615 X X
Інші зобов'язання X 317.3 X X
Усього зобов'язань X 1147.215 X X
Опис: Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237. Товариство здiйснює облiк зобов'язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
07.02.2012 08.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): д/н Ні
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть):   X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Так Так Так
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління) X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
  Так Ні
Ревізійна комісія   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть): д/н    X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) д/н
 

Квартальна фінансова звітність

 

  Коди
    Дата 
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА" за ЄДРПОУ 05476486
Територія   за КОАТУУ 8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників (чол.) 27    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Плодова, б. 1, м. Київ, Святошинський р-н, Київська область, 04128, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс на 31.12.2012
Форма № 1-м

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 23498 22677.9
- первісна вартість 031 31314.4 32511.1
- знос 032 ( 7816.4 ) ( 9833.2 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 732.6 732.6
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 24230.6 23410.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 85.7 137
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 211.3 180.3
- первісна вартість 161 229.5 180.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 18.2 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 197.9 299.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.5 3.8
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0.5 4.7
Усього за розділом II 260 495.9 625.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.5 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 24727 24036.3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 5030 5030
Додатковий вкладений капітал 320 16958.6 16958.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2009.2 900.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 23997.8 22889.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 83.8 495
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 337 211.2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 90.4 21.3
- зі страхування 570 14.7 5.2
- з оплати праці* 580 30.2 13.6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 173.1 400.9
Усього за розділом IV 620 729.2 1147.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 24727 24036.3
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


 

Примітки Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних стандартiв Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно з п.10 П(с)БО 2 "Баланс" нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк основних засобiв в товариствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року складає 32511.1 тис.гривень i нарахованим зносом 9833.2 тис.грн. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають синтетичному. Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 та вiдповiдним наказом про облiкову полiтику в товариствi. Станом на 01.04.2012 року товариством була проведена iнвентаризацiя основних засобiв на пiдставi наказу товариства та вимог пiдпункту 6 пiдроздiлу 4 "Особливостi справляння податку на прибуток пiдприємств" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI та у вiдповiдностi iз вимогами Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". До наказу про облiкову полiтику товариством були внесенi змiни щодо нарахування амортизацiї основних засобiв. Залишки грошових коштiв на поточному рахунку вiдповiдає випискам банку i складає 3.8 тис.грн. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" i визнавало активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод та може достовiрно визначена її сума.
Керівник Бренич Р. М.
Головний бухгалтер Бренич Р. М. 

Звіт про фінансові результати 
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4406.7 4306.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 734.4 ) ( 717.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3672.3 3589
Інші операційні доходи 040 144.1 1.9
Інші доходи 050 37.4 78.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3853.8 3669.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 3392.8 924.6
Інші операційні витрати 090 ( 1503.3 ) ( 2469.7 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 66.3 ) ( 114.2 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4962.4 ) ( 3508.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -1108.6 ) ( 160.9 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 12.7 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -1108.6 ) ( 148.2 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


 

Примітки Складено згiдно вимог ПСБО.
Керівник Бренич Р. М.
Головний бухгалтер Бренич Р. М.